Working with Us

Current Vacancies

Corporate Services

Governance Support – Welsh Essential

Cardiff/Llandudno Junction*

Job Ref
SCW075
Location
Cardiff/Llandudno Junction*
Salary
£28,239 - £30,534 per annum pro rata

Governance Support – Welsh Essential
Cardiff/Llandudno Junction (hybrid working)

About us

Social Care Wales provides leadership and expertise in social care and early years in Wales.

Our vision is to make a positive difference to care and support for children, adults and their families and carers.

To do this, we lead on the development and regulation of the social care workforce, service improvements, and data and research to improve care.

We are currently looking to fill a part-time, Welsh speaking Governance Support role which exists as part of a job share and operates on a permanent contract working up to 28 hours and 48 minutes per week, Tuesday – Friday.

The Advantages

- Salary of £28,239 - £30,534 per annum pro rata
- 28 days’ holiday plus bank holidays (pro rata)
- Local government pension scheme
- Flexible work policy
- Hybrid working
- Family leave policy

The Role

In this Governance Support role, you will provide professional and high-quality support to our Executive Directors and Executive Management Team.

You will manage Executive Directors’ diaries, arrange meetings, maintain the electronic filing system, draft correspondence, provide translation support and produce documents.

Providing administrative support at committee meetings, you will produce agendas, disseminate papers, produce the Chair’s briefing and draft minutes and action logs.

Additionally, you will support the governance team in leading the development and implementation of governance systems within the organisation and ensuring that standards are maintained across the organisation.

Your role will also involve:

- Supporting internal meetings
- Acting as a source of expert information and advice to colleagues on governance matters
- Contributing to the review and development of administrative and office systems

About You

To be considered for this Governance Support role, you will need:

- To be fluent in English and Welsh
- Business administration experience
- Experience providing administrative support to senior and executive staff
- Experience taking minutes
- Knowledge of the public sector

The closing date for this role is 11th August 2024.

Other organisations may call this role Governance Administrator, Corporate Administrator, Administrative Assistant, Secretary, Personal Assistant, Executive Assistant, PA, EA, Administrator, Office Manager, or Office Assistant.

So, if you’d like to join us in this Governance Support role, please apply via the button shown. This vacancy is being advertised by Webrecruit. The services advertised by Webrecruit are those of an Employment Agency.

Function
Corporate Services
Status
Hyblyg
Type
Parhaol
Hours
28 hours 48 minutes Tuesday - Friday

Share this vacancy

Gwasanaethau Corfforaethol

Cymorth Llywodraethu – Cymraeg yn Hanfodol

Caerdydd/Cyffordd Llandudno (Gweithio Hybrid)

Job Ref
SCW075-W
Location
Caerdydd/Cyffordd Llandudno (Gweithio Hybrid)
Salary
£28,239 - £30,534 y flwyddyn pro rata

Cymorth Llywodraethu – Cymraeg yn Hanfodol
Caerdydd/Cyffordd Llandudno (gweithio hybrid)

Amdanom ni

Mae Gofal Cymdeithasol Cymru yn darparu arweinyddiaeth ac arbenigedd ym maes gofal cymdeithasol a’r blynyddoedd cynnar yng Nghymru.

Ein gweledigaeth yw gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i ofal a chymorth i blant, oedolion a’u teuluoedd a’u gofalwyr.

I wneud hyn, rydym yn arwain ar ddatblygu a rheoleiddio’r gweithlu gofal cymdeithasol, gwella gwasanaethau, a data ac ymchwil i wella gofal.

Ar hyn o bryd rydym yn edrych i lenwi rôl Cefnogi Llywodraethu rhan-amser, Cymraeg ei hiaith, sy'n bodoli fel rhan o rannu swydd ac sy'n gweithredu ar gontract parhaol hyd at 28 awr a 48 munud yr wythnos, dydd Mawrth i ddydd Gwener.

Y Manteision

- Cyflog o £28,239 - £30,534 y flwyddyn pro rata
- 28 diwrnod o wyliau ynghyd â gwyliau banc (pro rata)
- Cynllun pensiwn llywodraeth leol
- Polisi gwaith hyblyg
- Gweithio hybrid
- Polisi absenoldeb teuluol

Y Rôl

Yn y rôl Cymorth Llywodraethu hon, byddwch yn darparu cymorth proffesiynol o ansawdd uchel i'n Cyfarwyddwyr Gweithredol a'n Tîm Rheoli Gweithredol.

Byddwch yn rheoli dyddiaduron y Cyfarwyddwyr Gweithredol, yn trefnu cyfarfodydd, yn cynnal y system ffeilio electronig, yn drafftio gohebiaeth, yn darparu cymorth cyfieithu ac yn cynhyrchu dogfennau.

Gan ddarparu cymorth gweinyddol yng nghyfarfodydd y pwyllgor, byddwch yn cynhyrchu agendâu, yn dosbarthu papurau, yn drafftio briff y Cadeirydd, cynhyrchu cofnodion a logiau gweithredu.

Bydd eich rôl hefyd yn cynnwys:

- Cefnogi cyfarfodydd mewnol
- Bod yn ffynhonnell gwybodaeth a chyngor arbenigol i gydweithwyr ar faterion llywodraethu
- Cyfrannu at adolygu a datblygu systemau gweinyddol a swyddfa

Amdanat ti

I gael eich ystyried ar gyfer y rôl Cymorth Llywodraethu hon, bydd angen y canlynol arnoch:

- Bod yn rhugl yn y Gymraeg a'r Saesneg
- Profiad o weinyddu busnes
- Profiad o ddarparu cymorth gweinyddol i uwch staff a staff gweithredol
- Profiad cymryd munudau
- Gwybodaeth am y sector cyhoeddus

Y dyddiad cau ar gyfer y rôl hon yw 11 Awst 2024.

Gall sefydliadau eraill alw'r rôl hon yn Weinyddwr Llywodraethu, Gweinyddwr Corfforaethol, Cynorthwyydd Gweinyddol, Ysgrifennydd, Cynorthwyydd Personol, Cynorthwyydd Gweithredol, Cynorthwyydd Personol, EA, Gweinyddwr, Rheolwr Swyddfa, neu Gynorthwyydd Swyddfa.

Felly, os hoffech ymuno â ni yn y rôl Cymorth Llywodraethu hon, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Mae'r gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yn rhai Asiantaeth Gyflogaeth.

Function
Gwasanaethau Corfforaethol
Status
Hyblyg
Type
Parhaol
Hours
28 awr 48 munud Mawrth - Gwener

Share this vacancy

Job Alerts

Can’t see the role you want? Register your details with us to be notified when we’re hiring!

Contact Us

0300 303 3444


Connect with:

© Copyright Gofal Cymdeithasol Cymru / Social Care Wales 2024
Powered by: Webrecruit