Working with Us

Current Vacancies

Gwasanaethau Corfforaethol

Swyddog Cyfathrebu Mewnol

Caerdydd/Llanelwy (Gweithio Hybrid)

Job Ref
SCW036-W
Location
Caerdydd/Llanelwy (Gweithio Hybrid)
Salary
£26,894 - £29,080

Swyddog Cyfathrebu Mewnol
Cymru (gyda gwaith hybrid yn y DU)

Amdanom ni

Yn Gofal Cymdeithasol Cymru, rydym yn darparu arweinyddiaeth genedlaethol ac arbenigedd mewn gofal cymdeithasol a blynyddoedd cynnar yng Nghymru.

Ein gweledigaeth yw gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i ofal a chymorth i blant, oedolion a’u teuluoedd a’u gofalwyr.

I wneud hyn, rydym yn arwain ar ddatblygu a rheoleiddio’r gweithlu gofal cymdeithasol, gwella gwasanaethau, data ac ymchwil i wella gofal.

Ar hyn o bryd rydym yn chwilio am Swyddog Cyfathrebu Mewnol i ymuno â'n tîm yn barhaol, llawn amser.

Y Manteision

- Cyflog o £26,894 - £29,080
- 28 diwrnod o wyliau ynghyd â gwyliau banc
- Diwrnodau ychwanegol i ffwrdd rhwng y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd
- Cynllun pensiwn llywodraeth leol
- Polisi gwaith hyblyg
- Polisi absenoldeb teuluol

Y Rôl

Fel y Swyddog Cyfathrebu Mewnol, byddwch yn goruchwylio ein holl waith cyfathrebu mewnol.

Gyda chynnydd yn nifer y staff a mewnrwyd newydd, mae cyfathrebu mewnol effeithiol yn hollbwysig. Byddwch yn datblygu ac yn gweithredu cynllun cyfathrebu mewnol dychmygus a diddorol.

Byddwch yn ysgrifennu, dylunio, prawfddarllen a chyhoeddi cynnwys Cymraeg a Saesneg ac yn gwerthuso ei effeithiolrwydd. Gan gefnogi'r Tîm Cyfathrebu i ddatblygu llywodraethu, byddwch yn helpu cydweithwyr i gynhyrchu cynnwys yn unol â'n safonau sefydliadol.

Yn ogystal, byddwch yn cefnogi datblygiad y fewnrwyd newydd yn seiliedig ar Microsoft SharePoint.

Amdanat ti

Er mwyn cael eich ystyried yn Swyddog Cyfathrebu Mewnol, bydd angen:

- Tystiolaeth o ddatblygiad proffesiynol parhaus
- Profiad o gynhyrchu deunyddiau cyfathrebu ysgrifenedig
- Profiad o weithio gyda, a defnyddio, mewnrwyd ar lwyfan Microsoft SharePoint
- Sgiliau Cymraeg a Saesneg rhagorol
- Gwybodaeth am sut i ysgrifennu cynnwys cywir rhagorol ar gyfer gwahanol gynulleidfaoedd a sianeli cyfathrebu
- Y gallu i ddarllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg yn rhugl

Byddai hefyd o fudd i’ch cais os oes gennych chi:

- Gradd neu gymhwyster ôl-raddedig mewn newyddiaduraeth, y cyfryngau neu gyfathrebu cyffredinol
- Profiad yn y sector cyhoeddus
- Gwybodaeth ymarferol o lwyfannau e-bost seiliedig ar brosiectau, Adobe InDesign, Adobe Acrobat a Microsoft SharePoint
- Gwybodaeth ymarferol o sut i gynhyrchu cynnwys hygyrch
- Gwybodaeth ymarferol o gynhyrchu cynnwys fideo hygyrch yn Gymraeg a Saesneg

Dyddiad cau: 11.59pm dydd Iau, 16 Chwefror

Gallai sefydliadau eraill alw'r rôl hon yn Swyddog Cyfathrebu, Arbenigwr Cyfathrebu Mewnol, Swyddog Cyfathrebu Mewnol, neu Swyddog Cyfathrebu ac Ymgysylltu Mewnol.

Felly, os ydych yn barod ar gyfer eich cam nesaf fel Swyddog Cyfathrebu Mewnol, gwnewch gais drwy'r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Mae'r gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yn rhai Asiantaeth Gyflogaeth.

Function
Gwasanaethau Corfforaethol
Status
Hyblyg
Type
Parhaol
Hours
36

Share this vacancy

Hyfforddai Graddedig - Marchnata a Chyfathrebu

Caerdydd/Llanelwy (Gweithio Hybrid)

Job Ref
SCW038-W
Location
Caerdydd/Llanelwy (Gweithio Hybrid)
Salary
£26,894 - £29,080 per annum

Hyfforddai Graddedig - Marchnata a Chyfathrebu
Caerdydd neu Lanelwy (gyda gwaith hybrid)

Y Sefydliad

Yn Gofal Cymdeithasol Cymru, rydym yn darparu arweinyddiaeth genedlaethol ac arbenigedd mewn gofal cymdeithasol a blynyddoedd cynnar yng Nghymru.

Ein gweledigaeth yw gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i ofal a chymorth i blant, oedolion a’u teuluoedd a’u gofalwyr.

I wneud hyn, rydym yn arwain ar ddatblygu a rheoleiddio’r gweithlu gofal cymdeithasol, gwella gwasanaethau, data ac ymchwil i wella gofal.

Rydym nawr yn chwilio am Hyfforddai Graddedig i ymuno â'n tîm cyfathrebu a materion cyhoeddus amlddisgyblaethol yn barhaol, llawn amser.

Y Manteision

- Cyflog o £26,894 - £29,080 y flwyddyn
- 28 diwrnod o wyliau ynghyd â gwyliau banc pro rata (cynyddu gyda hyd gwasanaeth)
- Diwrnodau ychwanegol i ffwrdd rhwng y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd
- Pensiwn llywodraeth leol
- Polisi gwaith hyblyg
- Gweithio hybrid
- Polisi absenoldeb teuluol

Y Rôl

Fel Hyfforddai Graddedig, byddwch yn dysgu popeth sydd i'w wybod am farchnata a chyfathrebu â Gofal Cymdeithasol Cymru.

Yn benodol, byddwch yn dilyn rhaglen strwythuredig o hyfforddiant yn y gwaith i ddatblygu eich gwybodaeth a'ch arbenigedd tra'n cynorthwyo'r tîm gydag amrywiaeth o weithgareddau marchnata a chyfathrebu.

Byddwch yn ymchwilio ac yn ysgrifennu amrywiaeth o gynnwys, gan gynorthwyo gyda chynyrchiadau fideo, diweddaru ein tudalennau mewnrwyd a helpu gyda chyflwyno ymgyrchoedd cenedlaethol.

Wrth ymgymryd â rhaglen hyfforddi, byddwch yn cwblhau aseiniadau ar ystod eang o bynciau. Bydd y rhain yn cynnwys dysgu am ysgrifennu ar gyfer gwahanol sianeli a chynulleidfaoedd cyfathrebu, cyfryngau cymdeithasol, cynhyrchu fideos, rheoli digwyddiadau, materion cyhoeddus a dylunio sy'n canolbwyntio ar y defnyddiwr.

Amdanoch Chi

I gael eich ystyried yn Hyfforddai Graddedig, bydd angen y canlynol arnoch:

- Sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig rhagorol yn y Gymraeg a'r Saesneg
- Gradd neu gymhwyster ôl-raddedig mewn disgyblaeth berthnasol (neu gyfwerth)
- Profiad o ymdrin â blaenoriaethau sy'n cystadlu
- Sgiliau dadansoddi
- Dealltwriaeth dda o'r ddamcaniaeth y tu ôl i'r hyn sy'n gwneud marchnata a chyfathrebu effeithiol
- Y gallu i weithio ar eich menter eich hun, gweithio'n dda dan bwysau a rheoli prosiectau lluosog ar yr un pryd
- Agwedd broffesiynol at amser, cost a therfynau amser
- Hyfedredd TG

Y dyddiad cau ar gyfer y rôl hon yw 13 Chwefror 2023.

Cynhelir cyfweliadau ar 23 a 24 Chwefror 2023.

Gall sefydliadau eraill alw'r rôl hon yn Intern Marchnata a Chyfathrebu, Cynorthwyydd Marchnata a Chyfathrebu, Cynorthwyydd Marchnata a Chyfathrebu Graddedig, neu Gynorthwyydd Marchnata dan Hyfforddiant.

Felly, i adeiladu ar eich sgiliau a gwella'ch gyrfa gyda'n sefydliad gwych fel Hyfforddai Graddedig, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Mae'r gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yn rhai Asiantaeth Gyflogaeth.

Function
Gwasanaethau Corfforaethol
Status
Hyblyg
Type
Parhaol
Hours
36hrs a week full time available, but open to flexibility.

Share this vacancy

Cynhyrchydd Fideo

Caerdydd/Llanelwy (Gweithio Hybrid)

Job Ref
SCW037-W
Location
Caerdydd/Llanelwy (Gweithio Hybrid)

Cynhyrchydd Fideo
Caerdydd neu Lanelwy (gyda gwaith hybrid)

Y Sefydliad

Yn Gofal Cymdeithasol Cymru, rydym yn darparu arweinyddiaeth genedlaethol ac arbenigedd mewn gofal cymdeithasol a blynyddoedd cynnar yng Nghymru.

Ein gweledigaeth yw gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i ofal a chymorth i blant, oedolion a’u teuluoedd a’u gofalwyr.

I wneud hyn, rydym yn arwain ar ddatblygu a rheoleiddio’r gweithlu gofal cymdeithasol, gwella gwasanaethau, data ac ymchwil i wella gofal.

Rydym nawr yn chwilio am Gynhyrchydd Fideo i ymuno â ni yn barhaol, llawn amser.

Y Manteision

- Cyflog o £32,458 - £34,318 y flwyddyn
- 28 diwrnod o wyliau ynghyd â gwyliau banc pro rata (cynyddu gyda hyd gwasanaeth)
- Diwrnodau ychwanegol i ffwrdd rhwng y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd
- Pensiwn llywodraeth leol
- Polisi gwaith hyblyg
- Gweithio hybrid
- Polisi absenoldeb teuluol

Y Rôl

Fel Cynhyrchydd Fideo, byddwch yn gyfrifol am ffilmio, golygu a chynhyrchu fideos ar gyfer amrywiaeth o brosiectau allweddol.

Gan greu fideos byr, llawn gwybodaeth sy’n cynnwys capsiynau, isdeitlau a cherddoriaeth, byddwch yn helpu i anfon ein negeseuon at gynulleidfaoedd amrywiol mewn cyfryngau hygyrch, dwyieithog.

Byddwch yn cefnogi amrywiaeth o brosiectau, gan olygu a darparu adborth ar waith cydweithwyr, cymeradwyo toriadau terfynol a darparu hyfforddiant ac arweiniad i ddatblygu sgiliau technegol ar draws ein sefydliad.

Yn ogystal, byddwch yn:

- Rheoli ein sianel YouTube
- Sicrhewch ein bod wedi'n harfogi'n llawn i gynhyrchu fideos proffesiynol o ansawdd uchel
- Cael caniatâd i sicrhau ein bod yn bodloni gofynion diogelu data
- Trefnu amserlenni saethu
- Bod yn brif gyswllt ar gyfer cyflenwyr allanol ar gyfer ymholiadau technegol
- Cynnal adolygiadau cychwynnol o'n safonau corfforaethol ar gyfer cynhyrchu fideos
- Cynnal gwiriadau ar fideos a gynhyrchir yn allanol i sicrhau cydymffurfiaeth â'n safonau
- Cynnal archwiliadau o galedwedd a meddalwedd a chynorthwyo gyda chaffael offer newydd

Amdanat ti

Er mwyn cael eich ystyried yn Gynhyrchydd Fideo, bydd angen:

- Sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig rhagorol yn y Gymraeg a'r Saesneg
- Profiad o brosesau cynhyrchu fideo o'r cysyniad i'r cynnyrch terfynol
- Profiad o isdeitlo a sgriptio ar gyfer fideo rhyngweithiol
- Profiad o ddefnyddio Adobe After Effects ar gyfer graffeg symud
- Gwybodaeth am lwyfannau rhannu fideos
- Gwybodaeth am y dechnoleg ddiweddaraf i gefnogi cynhyrchu fideos
- Y gallu i recordio sain o ansawdd uchel ar gyfer fideo
- Gradd mewn disgyblaeth berthnasol (neu gyfwerth)

Y dyddiad cau ar gyfer y rôl hon yw 13 Chwefror 2023.

Cynhelir cyfweliadau ar 23 a 24 Chwefror 2023.

Gall sefydliadau eraill alw'r rôl hon yn Olygydd Fideo, Cynhyrchydd Ffilm, Cynhyrchydd Creadigol, Crëwr Cynnwys, Cynhyrchydd Fideo Digidol, neu Gynhyrchydd Saethu.

Felly, i gamu i rôl gyffrous ac amrywiol fel Cynhyrchydd Fideo, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Mae'r gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yn rhai Asiantaeth Gyflogaeth.

Function
Gwasanaethau Corfforaethol
Status
Hyblyg
Type
Parhaol
Hours
36 awr yr wythnos llawn amser ar gael, ond yn agored i hyblygrwydd.

Share this vacancy

Gwella a Datblygu

Swyddog Cynllunio Gweithlu

Caerdydd/Llanelwy (Gweithio Hybrid)

Job Ref
SCW034-W
Location
Caerdydd/Llanelwy (Gweithio Hybrid)
Salary
£43,659 - £48,042

Swyddog Cynllunio Gweithlu
Caerdydd neu Lanelwy (gyda gwaith hybrid)

Y Sefydliad

Yn Gofal Cymdeithasol Cymru, rydym yn darparu arweinyddiaeth genedlaethol ac arbenigedd mewn gofal cymdeithasol a blynyddoedd cynnar yng Nghymru.

Ein gweledigaeth yw gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i ofal a chymorth i blant, oedolion a’u teuluoedd a’u gofalwyr.

I wneud hyn, rydym yn arwain ar ddatblygu a rheoleiddio’r gweithlu gofal cymdeithasol, gwella gwasanaethau, data ac ymchwil i wella gofal.

Rydym nawr yn chwilio am Swyddog Cynllunio Gweithlu i ymuno â'n tîm yn barhaol, llawn amser.

Y Manteision

- Cyflog o £43,659 - £48,042 y flwyddyn
- 28 diwrnod o wyliau ynghyd â gwyliau banc (cynyddu gyda hyd gwasanaeth)
- Diwrnodau ychwanegol i ffwrdd rhwng y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd
- Pensiwn llywodraeth leol
- Polisi gwaith hyblyg
- Gweithio hybrid
- Polisi absenoldeb teuluol

Y Rôl

Fel Swyddog Cynllunio’r Gweithlu, byddwch yn cefnogi gwasanaethau cymdeithasol o fewn 22 o awdurdodau lleol a’r sector gofal ehangach gydag amrywiaeth o weithgareddau cynllunio’r gweithlu.

Arwain prosiectau a rhaglenni gwaith, byddwch yn cefnogi galluoedd rheolwyr cynllunio gweithlu i sicrhau y gall gwasanaethau cymdeithasol ledled Cymru ateb y galw.

Byddwch yn datblygu ac yn gweithredu ystod o offer, technegau ac adnoddau cynllunio’r gweithlu sy’n bodloni anghenion datblygu’r sector.

Yn ogystal, byddwch yn darparu arweiniad a chyngor ar lefel genedlaethol, ranbarthol a lleol i gefnogi’r gwaith o gyflwyno dulliau arloesol a chyson o gynllunio’r gweithlu.

Amdanat ti

I gael eich ystyried yn Swyddog Cynllunio Gweithlu, bydd angen y canlynol arnoch:

- Profiad o ddatblygu cynlluniau gweithlu
- Profiad o weithio o fewn rôl datblygu gweithlu a sefydliadol
- Profiad o arwain a rheoli prosiectau cymhleth a/neu raglenni gwaith
- Profiad o arwain a gweithredu newid ar lefel sefydliadol neu genedlaethol
- Profiad o ddatblygu rhaglenni ymgysylltu
- Gwybodaeth am ddulliau o gynllunio'r gweithlu
- O leiaf, gradd neu gymhwyster galwedigaethol cyfatebol

Y dyddiad cau ar gyfer y rôl hon yw 13 Mawrth 2023.

Gall sefydliadau eraill alw’r rôl hon yn Ddadansoddwr Gweithlu, Partner Cynllunio’r Gweithlu, Arweinydd Cynllunio’r Gweithlu, Cynghorydd Cynllunio’r Gweithlu, Swyddog Datblygu’r Gweithlu, neu Swyddog Datblygiad Proffesiynol.

Felly, os ydych chi'n barod am gyfle newydd i ffynnu fel Swyddog Cynllunio Gweithlu, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Mae'r gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yn rhai Asiantaeth Gyflogaeth.
Special Terms
PM Jobs-BRD

Function
Gwella a Datblygu
Status
Hyblyg
Type
Parhaol

Share this vacancy

Gweinyddwr (Siaradwr Cymraeg)

Caerdydd/Llanelwy (Gweithio Hybrid)

Job Ref
SCW032-W
Location
Caerdydd/Llanelwy (Gweithio Hybrid)
Salary
£26,894 - £29,080

Gweinyddwr (Siaradwr Cymraeg)
Yn y Cartref/Swyddfa (gyda gwaith hybrid yng Nghymru)

Y Sefydliad

Yn Gofal Cymdeithasol Cymru, rydym yn darparu arweinyddiaeth ac arbenigedd ym maes gofal cymdeithasol a’r blynyddoedd cynnar yng Nghymru.

Ein gweledigaeth yw gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i ofal a chymorth i blant, oedolion a’u teuluoedd a’u gofalwyr.

I wneud hyn, rydym yn arwain ar ddatblygu a rheoleiddio’r gweithlu gofal cymdeithasol, gwella gwasanaethau, data ac ymchwil i wella gofal.

Rydym nawr yn chwilio am nifer o Weinyddwyr dwyieithog i ymuno â ni ar ystod o gontractau llawn amser, rhan amser, parhaol a chyfnod penodol.

Y Manteision

- Cyflog o £26,894 - £29,080 y flwyddyn (pro rata ar gyfer rhan amser)
- 28 diwrnod o wyliau ynghyd â gwyliau banc (cynyddu gyda hyd gwasanaeth) (pro rata ar gyfer rhan-amser)
- Diwrnodau ychwanegol i ffwrdd rhwng y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd
- Cynllun pensiwn llywodraeth leol
- Polisi gwaith hyblyg
- Gweithio hybrid
- Polisi absenoldeb teuluol

Y Rôl

Fel Gweinyddwr, byddwch yn darparu cymorth prosiect i'n prosiectau Gwella a Datblygu, grwpiau prosiect, rhwydweithiau a phartneriaethau.

Gan gydlynu cynllunio prosiect, byddwch yn darparu cymorth gweinyddol i gyfarfodydd ac yn sefydlu a chynnal systemau gweinyddol, gweithdrefnau a chronfeydd data.

Byddwch hefyd yn drafftio ac yn dosbarthu papurau, manylebau a chynlluniau ac yn sicrhau cysondeb tôn, brandio a chyfieithu.

Yn ogystal, byddwch yn:

- Coladu data a dadansoddi canlyniadau
- Trefnu digwyddiadau a chyfarfodydd
- Adolygu a diweddaru cynnwys y fewnrwyd a'r wefan

Mae gennym bum rôl ar gael: dwy swydd amser llawn yn gweithio 36 awr yr wythnos, un rôl ran-amser yn gweithio tri diwrnod yr wythnos a dau gontract cyfnod penodol o 12 mis yn gweithredu ar sail amser llawn. Nodwch pa rôl y mae gennych ddiddordeb ynddi wrth wneud cais.

Amdanoch Chi

Er mwyn cael eich ystyried yn Weinyddwr, bydd angen:

- Rhuglder yn y Gymraeg a'r Saesneg
- Profiad o weinyddu busnes
- Profiad o ddarparu cymorth gweinyddol mewn cyfarfodydd, gan gynnwys cymryd cofnodion
- Gwybodaeth o'r sector cyhoeddus
- Rheoli amser a blaenoriaeth effeithiol
- Sgiliau trefnu a chyfathrebu ysgrifenedig rhagorol
- Hyfedredd TG, gan gynnwys Teams a Zoom

Mae’n hanfodol bod deiliad y swydd yn gallu cyflawni pob tasg a chyfrifoldeb gyda hyfedredd cyfartal yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Y dyddiad cau ar gyfer y rôl hon yw 5 Mawrth 2023.

Bydd ceisiadau’n cael eu hadolygu wrth iddynt ddod i mewn felly gall y rôl hon gau yn gynt na’r dyddiad a hysbysebir.

Gallai sefydliadau eraill alw'r swydd hon yn Gydlynydd Prosiect, Cydlynydd Datblygu Rhaglen, Cydlynydd Gwella Rhaglen, Cynorthwyydd Gweinyddol, Gweinyddwr Prosiect, Cynorthwyydd Personol, Cynorthwyydd Personol, EA, Cynorthwyydd Gweithredol, Ysgrifennydd, Derbynnydd, neu Swyddog Gwella a Datblygu.

Felly, os ydych chi am ymuno â ni fel Gweinyddwr, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Mae'r gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yn rhai Asiantaeth Gyflogaeth.

Function
Gwella a Datblygu
Status
Hyblyg
Type
Contract Cyfnod Penodol

Share this vacancy

Rheoleiddio

Cynorthwy-ydd Cefnogi Cofrestru

Caerdydd/Llanelwy (Gweithio Hybrid)

Job Ref
SCW035-W
Location
Caerdydd/Llanelwy (Gweithio Hybrid)
Salary
£22,152 - £24,707

Cynorthwy-ydd Cefnogi Cofrestru
Caerdydd neu Lanelwy (gyda gwaith hybrid)

Y Sefydliad

Yn Gofal Cymdeithasol Cymru, rydym yn darparu arweinyddiaeth ac arbenigedd ym maes gofal cymdeithasol a’r blynyddoedd cynnar yng Nghymru.

Ein gweledigaeth yw gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i ofal a chymorth i blant, oedolion a’u teuluoedd a’u gofalwyr.

I wneud hyn, rydym yn arwain ar ddatblygu a rheoleiddio’r gweithlu gofal cymdeithasol, gwella gwasanaethau, data ac ymchwil i wella gofal.

Rydym nawr yn chwilio am Gynorthwyydd Cefnogi Cofrestru i ymuno â'n Tîm Cofrestru.

Y Manteision

- Cyflog o £22,152 - £24,707 y flwyddyn
- 28 diwrnod o wyliau ynghyd â gwyliau banc (cynyddu gyda hyd gwasanaeth)
- Diwrnodau ychwanegol i ffwrdd rhwng y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd
- Cynllun pensiwn llywodraeth leol
- Polisi gwaith hyblyg
- Gweithio hybrid
- Polisi absenoldeb teuluol

Oes gennych chi lygad am fanylion a diddordeb mewn prosesu data? Allwch chi ateb ymholiadau yn hyderus a darparu gwybodaeth dros y ffôn? Ydych chi eisiau ymuno â thîm cyfeillgar a chefnogol y mae eu gwaith yn helpu i amddiffyn y cyhoedd yng Nghymru? Os felly, rydym am glywed gennych.

Y Rôl

Fel Cynorthwyydd Cymorth Cofrestru, byddwch yn prosesu ceisiadau i gofrestru ar Gofrestr Gofal Cymdeithasol Cymru.

Gan weithredu fel eu pwynt cyswllt cyntaf, byddwch yn darparu cefnogaeth i gwsmeriaid ac yn ymateb i ymholiadau dros y ffôn, e-bost ac wyneb yn wyneb.

Gan ddarparu cymorth gweinyddol rhagorol, byddwch yn adolygu, prosesu a chofnodi gwybodaeth a ddarperir, gan sicrhau bod y gofynion ar gyfer cofrestru yn cael eu bodloni a bod y manylion yn gywir.

Yn ogystal, byddwch yn:

- Diweddaru manylion personol a chyflogaeth y bobl gofrestredig
- Prosesu taliadau ar gyfer cofrestru
- Coladu gwybodaeth i gynorthwyo gyda chynhyrchu adroddiadau

Amdanoch Chi

I gael eich ystyried yn Gynorthwyydd Cymorth Cofrestru, bydd angen:

- Profiad mewn amgylchedd gwasanaeth cwsmeriaid
- Sgiliau Microsoft Office Suite, yn benodol Word, Outlook ac Excel
- Y gallu i ddilyn gweithdrefnau a phrosesu data yn drefnus ac yn gywir
- Y gallu i graffu ar ddata i sicrhau cywirdeb
- Sgiliau cyfathrebu effeithiol

Byddai'r gallu i ddarllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg yn rhugl o fudd i'ch cais.

Y dyddiad cau ar gyfer y rôl hon yw 12 Mawrth 2023.

Byddwn yn adolygu ceisiadau wrth iddynt ddod i mewn, felly gall y rôl hon gau yn gynt na'r dyddiad a hysbysebwyd.

Gallai sefydliadau eraill alw'r swydd hon yn Weinyddwr, Gweinyddwr Mewnbynnu Data, Gweinyddwr Gwasanaeth Cwsmer, Cydlynydd Gwasanaeth Cwsmer, Cynorthwyydd Gweinyddol Gwasanaeth Cwsmer, neu Gynorthwyydd Gweinyddol.

Felly, os ydych chi am ddatblygu eich set sgiliau fel Cynorthwyydd Cymorth Cofrestru, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Mae'r gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yn rhai Asiantaeth Gyflogaeth.

Function
Rheoleiddio
Status
Hyblyg
Type
Contract Cyfnod Penodol

Share this vacancy

Job Alerts

Can’t see the role you want? Register your details with us to be notified when we’re hiring!

Contact Us

0300 303 3444


Connect with:

© Copyright Gofal Cymdeithasol Cymru / Social Care Wales 2023
Powered by: Webrecruit