Working with Us

Current Vacancies

Gwasanaethau Corfforaethol

Swyddog Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant

Caerdydd/Llanelwy (Gweithio Hybrid)

Job Ref
SCW006-W
Location
Caerdydd/Llanelwy (Gweithio Hybrid)

Swyddog Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant
Caerdydd neu Lanelwy (gyda gwaith hybrid)

Amdanom ni

Yn Gofal Cymdeithasol Cymru, rydym yn darparu arweinyddiaeth genedlaethol ac arbenigedd mewn gofal cymdeithasol a blynyddoedd cynnar yng Nghymru.

Ein gweledigaeth yw gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i ofal a chymorth i blant, oedolion a’u teuluoedd a’u gofalwyr.

I wneud hyn, rydym yn arwain ar ddatblygu a rheoleiddio’r gweithlu gofal cymdeithasol, gwella gwasanaethau, data ac ymchwil i wella gofal.

Ar hyn o bryd rydym yn chwilio am Swyddog Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant i ymuno â'n tîm yn barhaol, llawn amser.

Y Manteision

- Cyflog o £41,122 - £46,194
- 28 diwrnod o wyliau ynghyd â gwyliau banc
- Diwrnodau ychwanegol i ffwrdd rhwng y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd
- Cynllun pensiwn llywodraeth leol
- Polisi gwaith hyblyg
- Polisi absenoldeb teuluol

Y Rôl

Fel Swyddog Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant, byddwch yn cefnogi cyfeiriad strategol a chyflawniad ein hagenda EDI.

Gan gefnogi ymgysylltu ar draws y sefydliad, yn ogystal â phartneriaid cenedlaethol a rhanbarthol, byddwch yn nodi cyfleoedd i wella dealltwriaeth o EDI ac ysgogi newid mewn ymddygiad, arfer a chanfyddiadau.

Gan gynnal dealltwriaeth drylwyr o ddeddfwriaeth cydraddoldeb, rheoliadau a chodau ymarfer da, byddwch yn cydlynu’r gwaith o gyflawni ein Hasesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb, gan gynnwys datblygu data ystadegol, i gefnogi’r dadansoddiad hwn.

Amdanat ti

Er mwyn cael eich ystyried yn Swyddog Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant, bydd angen:

- Profiad o weithio o fewn EDI ar draws yr ystod lawn o nodweddion gwarchodedig
- Profiad o ddatblygu a gweithredu strategaethau, polisïau a gweithdrefnau ar draws yr ystod lawn o nodweddion gwarchodedig a dealltwriaeth drylwyr o gyd-destun deddfwriaethol cydymffurfio â EDI
- Profiad o gyflawni amcanion ar y cyd ag ystod o randdeiliaid eraill
- Gwybodaeth gynhwysfawr am EDI ar draws yr ystod lawn o nodweddion gwarchodedig
- Gwybodaeth helaeth am ddeddfwriaeth, polisïau a gweithdrefnau EDI perthnasol yng Nghymru
- Sgiliau trefnu cryf a'r gallu i ragweld a lliniaru problemau posibl

Sylwch fod ceisiadau ar gyfer y rôl hon yn cau ar 10 Hydref 2022.

Gall sefydliadau eraill alw'r rôl hon yn Swyddog EDI, Swyddog Cydraddoldeb ac Amrywiaeth, Swyddog Cydraddoldeb, Swyddog Cynhwysiant, neu Reolwr Strategaeth EDI.

Felly, os gallwch ein helpu i adeiladu sefydliad cynrychioliadol a theg fel Swyddog Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant, gwnewch gais drwy'r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Mae'r gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yn rhai Asiantaeth Gyflogaeth.

Function
Gwasanaethau Corfforaethol
Status
Hyblyg
Type
Parhaol


Share this vacancy

Swyddog Cyfathrebu Mewnol

Caerdydd/Llanelwy (Gweithio Hybrid)

Job Ref
SCW005-W
Location
Caerdydd/Llanelwy (Gweithio Hybrid)

Swyddog Cyfathrebu Mewnol
Cymru (gyda gweithio hybrid yn y DU)

Amdanom ni

Yn Gofal Cymdeithasol Cymru, rydym yn darparu arweinyddiaeth genedlaethol ac arbenigedd ym maes gofal cymdeithasol a blynyddoedd cynnar yng Nghymru.

Ein gweledigaeth yw gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i ofal a chymorth i blant, oedolion a'u teuluoedd a gofalwyr.

Er mwyn gwneud hyn, rydym yn arwain ar ddatblygu a rheoleiddio'r gweithlu gofal cymdeithasol, gwella gwasanaethau, data ac ymchwil i wella gofal.

Rydym ar hyn o bryd yn chwilio am Swyddog Cyfathrebu Mewnol i ymuno â'n tîm yn barhaol, llawn amser.

Y Manteision

- Cyflog o £25,264 - £27,962
- 28 diwrnod o wyliau ynghyd â gwyliau banc
- Diwrnodau ychwanegol i ffwrdd rhwng y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd
- Cynllun pensiwn llywodraeth leol
- Polisi gwaith Flexi
- Polisi teulu'n gadael

Y Rôl

Fel y Swyddog Cyfathrebu Mewnol, byddwch yn goruchwylio ein holl waith cyfathrebu mewnol.

Gyda chynnydd yn y staff a mewnrwyd newydd, mae cyfathrebu mewnol effeithiol yn hollbwysig. Byddwch yn datblygu ac yn gweithredu cynllun cyfathrebu mewnol llawn dychymyg ac atyniadol.

Byddwch yn ysgrifennu, dylunio, prawfddarllen ac yn cyhoeddi cynnwys Cymraeg a Saesneg ac yn gwerthuso ei effeithiolrwydd. Gan gefnogi'r Tîm Cyfathrebu wrth ddatblygu llywodraethu, byddwch yn helpu cydweithwyr i gynhyrchu cynnwys yn unol â'n safonau sefydliadol.

Yn ogystal, byddwch yn cefnogi datblygu'r fewnrwyd newydd sy'n seiliedig ar Microsoft SharePoint.

Ynglyn â Chi

I'w ystyried fel y Swyddog Cyfathrebu Mewnol, bydd angen:

- Profiad o gynhyrchu deunyddiau cyfathrebu ysgrifenedig
- Profiad yn y sector cyhoeddus
- Sgiliau ardderchog Saesneg a Chymraeg
- Gwybodaeth weithredol am lwyfannau e-bost sy'n seiliedig ar brosiectau, Adobe InDesign, Adobe Acrobat a Microsoft SharePoint
- Gwybodaeth weithredol am gynhyrchu cynnwys fideo hygyrch yn y Gymraeg a'r Saesneg
- Gwybodaeth weithredol am sut i gynhyrchu cynnwys hygyrch
- Gwybodaeth am sut i ysgrifennu cynnwys cywir rhagorol ar gyfer gwahanol gynulleidfaoedd a sianeli cyfathrebu
- Cymhwyster gradd neu ôl-raddedig mewn newyddiaduraeth, y cyfryngau neu gyfathrebu cyffredinol

Dyddiad cau: 4 Hydref 2022.

Gallai sefydliadau eraill alw'r rôl hon yn Swyddog Cyfathrebu, Arbenigwr Cyfathrebu Mewnol, Swyddog Cyfathrebu Mewnol, neu Swyddog Cyfathrebu mewnol ac Ymgysylltu.

Felly, os ydych chi'n barod ar gyfer eich cam nesaf fel Swyddog Cyfathrebu Mewnol, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Y gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yw rhai Asiantaeth Gyflogaeth.

Function
Gwasanaethau Corfforaethol
Status
Hyblyg
Type
Parhaol
Hours
36


Share this vacancy

Swyddog Cynnwys

Caerdydd/Llanelwy (Gweithio Hybrid)

Job Ref
SCW004-W
Location
Caerdydd/Llanelwy (Gweithio Hybrid)
Salary
£29,372 to £32,998 per annum

Swyddog Cynnwys
Caerdydd neu Lanelwy (gyda gwaith hybrid)

Y Sefydliad

Yn Gofal Cymdeithasol Cymru, rydym yn darparu arweinyddiaeth genedlaethol ac arbenigedd mewn gofal cymdeithasol a blynyddoedd cynnar yng Nghymru.

Ein gweledigaeth yw gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i ofal a chymorth i blant, oedolion a’u teuluoedd a’u gofalwyr.

I wneud hyn, rydym yn arwain ar ddatblygu a rheoleiddio’r gweithlu gofal cymdeithasol, gwella gwasanaethau, data ac ymchwil i wella gofal.

Oherwydd gofynion cynyddol, mae gennym nifer o gyfleoedd cyffrous i ehangu ein tîm ac felly rydym yn chwilio am Swyddog Cynnwys i ymuno â’n Tîm Cyfathrebu yn llawn amser, parhaol.

Y Manteision

- Cyflog o £29,372 i £32,998 y flwyddyn
- 28 diwrnod o wyliau ynghyd â gwyliau banc (cynyddu gyda hyd gwasanaeth)
- Diwrnodau ychwanegol i ffwrdd rhwng y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd
- Cynllun pensiwn llywodraeth leol
- Polisi gwaith hyblyg
- Gweithio hybrid
- Polisi absenoldeb teuluol

Y Rôl

Fel y Swyddog Cynnwys, chi fydd yn gyfrifol am greu, cyhoeddi a hyrwyddo amrywiaeth o gynnwys ar-lein ac all-lein ar gyfer ein cynulleidfa.

Gan ddefnyddio dadansoddeg, ymchwil defnyddwyr a’ch gwybodaeth am wahanol lwyfannau a sianeli, byddwch yn datblygu cynnwys hygyrch a deniadol sy’n diwallu anghenion ein cynulleidfaoedd.

Byddwch yn cefnogi ac yn cynghori cydweithwyr i ddylunio cynnwys addas sy’n canolbwyntio ar y defnyddiwr, gan sicrhau ein bod yn cadw’n unol â’n safonau tôn llais a hygyrchedd.

Yn ogystal, byddwch yn golygu a phrawfddarllen gwaith ac yn rhoi arweiniad ar y fformat, y strwythur a'r sianeli gorau i gyflwyno a rhannu cynnwys.

Amdanat ti

I gael eich ystyried yn Swyddog Cynnwys, bydd angen y canlynol arnoch:

- Profiad o weithio fel awdur a/neu olygydd
- Profiad o strwythuro, dylunio a chyhoeddi cynnwys sy'n canolbwyntio ar y defnyddiwr ar gyfer sianeli ar-lein ac all-lein
- Profiad o is-olygu a phrawfddarllen deunyddiau a throi testun cymhleth neu dechnegol yn Gymraeg neu Saesneg clir
- Profiad o ymchwilio a dadansoddi'r hyn y mae defnyddwyr neu gynulleidfaoedd yn chwilio amdano a chynhyrchu cynnwys sy'n diwallu eu hanghenion
- Y gallu i ddehongli data ansoddol a meintiol (gan gynnwys dadansoddeg gwe)
- Dealltwriaeth o gyhoeddi cynnwys gwe, systemau rheoli cynnwys gwefan a dylunio, ac optimeiddio peiriannau chwilio
- Gwybodaeth eang am sianeli cyfathrebu ar-lein ac all-lein a sut i ddatblygu cynnwys effeithiol ar eu cyfer
- Sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a llafar rhagorol yn y Gymraeg a’r Saesneg, gan gynnwys gramadeg ac atalnodi

Y dyddiad cau ar gyfer y rôl hon yw 3 Hydref 2022.

Gall sefydliadau eraill alw’r rôl hon yn Grewr Cynnwys, Ysgrifennwr Copi, Swyddog Cynnwys a Chyhoeddiadau, Swyddog Marchnata, Swyddog Cyfathrebu, neu Weithredwr Cynnwys.

Felly, os ydych chi’n chwilio am gyfle newydd cyffrous i arddangos eich sgiliau creadigol fel Swyddog Cynnwys, gwnewch gais drwy’r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Mae'r gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yn rhai Asiantaeth Gyflogaeth.

Function
Gwasanaethau Corfforaethol
Status
Hyblyg
Type
Parhaol
Hours
36


Share this vacancy

Gwella a Datblygu

Aelod Annibynnol o'r Pwyllgor Archwilio a Risg

Caerdydd/Llanelwy (Gweithio Hybrid)

Job Ref
SCW011-W
Location
Caerdydd/Llanelwy (Gweithio Hybrid)

Aelod Annibynnol o'r Pwyllgor Archwilio a Risg

Amdanom ni

Yn Gofal Cymdeithasol Cymru, rydym yn darparu arweinyddiaeth genedlaethol ac arbenigedd mewn gofal cymdeithasol a blynyddoedd cynnar yng Nghymru.

Ein gweledigaeth yw gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i ofal a chymorth i blant, oedolion a’u teuluoedd a’u gofalwyr.

I wneud hyn, rydym yn arwain ar ddatblygu a rheoleiddio’r gweithlu gofal cymdeithasol, gwella gwasanaethau, data ac ymchwil i wella gofal.

Ar hyn o bryd rydym yn chwilio am Aelod Annibynnol i ymuno â’n Pwyllgor Archwilio a Risg, un o’r pileri ategol o ran sut mae ein sefydliad yn cael ei redeg. Disgwylir i Aelodau Annibynnol dreulio hyd at wyth diwrnod y flwyddyn ar faterion Pwyllgor, gan amlaf yn cynnwys pedwar cyfarfod Pwyllgor a phedwar cyfarfod ad hoc. Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael eu penodi i'r Pwyllgor am hyd at ddwy flynedd, gyda'r posibilrwydd o estyniad pellach o ddwy flynedd yn amodol ar berfformiad boddhaol.

Y Manteision

- Cyfradd ddyddiol o £282 (gros)

Y Rôl

Fel Aelod Annibynnol o’r Pwyllgor Archwilio a Risg, byddwch yn rhoi arweiniad i’r Bwrdd ar reoli risg, llywodraethu a rheolaeth fewnol. Bydd y rôl hon yn canolbwyntio ar elfennau arweiniol ariannol.

Wrth adolygu ac ystyried ein prosesau mewnol a’n prosesau gwneud penderfyniadau, byddwch yn adrodd i’r Bwrdd ac yn sicrhau bod rheolaethau mewnol digonol ar waith, bod risgiau’n cael eu nodi a’u lliniaru a bod ein llywodraethu yn bodloni safonau arfer gorau.

Byddwch yn rhoi cyngor i’r Bwrdd i sicrhau bod gennym y gweithdrefnau a’r systemau priodol ar waith i sicrhau’r economi, effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd mwyaf posibl.

Yn ogystal, byddwch yn craffu’n annibynnol ar fentrau newydd a newidiadau polisi, gan godi unrhyw bryderon i’r Bwrdd.

Amdanoch Chi

I gael eich ystyried yn Aelod Annibynnol o’r Pwyllgor Archwilio a Risg, bydd angen y canlynol arnoch:

- Profiad sylweddol, perthnasol a diweddar mewn rheolaeth ariannol ar lefel uwch
- Profiad o fonitro a dwyn Uwch Reolwyr i gyfrif
- Sgil ac arbenigedd mewn archwilio, rheoli risg a llywodraethu corfforaethol
- Y gallu i ddarparu cymorth a her adeiladol sy'n cydbwyso archwaeth risg ag atebion blaengar i faterion a wynebir gan y sector
- Sgiliau dadansoddol datblygedig iawn
- Gradd neu addysg bellach neu gymhwyster proffesiynol perthnasol mewn cyfrifeg, cyllid, rheoli risg, rheoli busnes neu archwilio mewnol / cymhwyster cyfrifeg proffesiynol cydnabyddedig gan Bwyllgor Ymgynghorol Cyrff Cyfrifeg (CCAB).

Y dyddiad cau ar gyfer y rôl hon yw 30 Hydref 2022.

Gall sefydliadau eraill alw'r rôl hon yn Aelod Pwyllgor, Ymddiriedolwr, Cynrychiolydd Annibynnol, neu Archwilydd.

Felly, os oes gennych ddiddordeb yn y cyfle eithriadol hwn fel Aelod Annibynnol o’r Pwyllgor Archwilio a Risg, gwnewch gais drwy’r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Mae'r gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yn rhai Asiantaeth Gyflogaeth.

Function
Gwella a Datblygu
Status
Rhan amser
Type
Contract Cyfnod Penodol


Share this vacancy

Aelod Annibynnol y Pwyllgor Archwilio a Risg

Caerdydd/Llanelwy (Gweithio Hybrid)

Job Ref
SCW010-W
Location
Caerdydd/Llanelwy (Gweithio Hybrid)

Aelod Annibynnol y Pwyllgor Archwilio a Risg

Amdanom ni

Yn Gofal Cymdeithasol Cymru, rydym yn darparu arweinyddiaeth genedlaethol ac arbenigedd ym maes gofal cymdeithasol a blynyddoedd cynnar yng Nghymru.

Ein gweledigaeth yw gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i ofal a chymorth i blant, oedolion a'u teuluoedd a gofalwyr.

Er mwyn gwneud hyn, rydym yn arwain ar ddatblygu a rheoleiddio'r gweithlu gofal cymdeithasol, gwella gwasanaethau, data ac ymchwil i wella gofal.

Rydym ar hyn o bryd yn chwilio am Aelod Annibynnol i ymuno â'n Pwyllgor Archwilio a Risg, un o bileri cefnogol sut mae ein sefydliad yn cael ei redeg. Mae disgwyl i Aelodau Annibynnol dreulio hyd at wyth diwrnod y flwyddyn ar faterion Pwyllgor, fel arfer yn cynnwys pedwar cyfarfod Pwyllgor ynghyd â phedwar cyfarfod ad hoc. Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael eu penodi i'r Pwyllgor am hyd at ddwy flynedd, gyda'r posibilrwydd o estyniad dwy flynedd arall yn amodol ar berfformiad boddhaol.

Y Manteision

- Cyfradd ddyddiol o £282 (gros)

Y Rôl

Fel Aelod Annibynnol o'r Pwyllgor Archwilio a Risg, byddwch yn rhoi arweiniad i'r Bwrdd ar reoli risg, llywodraethu a rheoli mewnol. Bydd y rôl hon yn canolbwyntio ar elfennau arweiniol digidol.

Wrth adolygu ac ystyried ein prosesau mewnol a'n penderfyniadau, byddwch yn adrodd i'r Bwrdd ac yn sicrhau bod rheolaethau mewnol digonol ar waith, bod risgiau'n cael eu nodi a'u lliniaru a bod ein llywodraethu yn cyrraedd safonau arfer gorau.

Byddwch yn rhoi cyngor i'r Bwrdd i sicrhau bod gennym y gweithdrefnau a'r systemau priodol ar waith er mwyn sicrhau bod yr economi, effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd i'r eithaf.

Yn ogystal, byddwch yn craffu'n annibynnol ar fentrau newydd a newidiadau polisi, gan godi unrhyw bryderon i'r Bwrdd.

Ynglyn â Chi

I'w ystyried fel Aelod Annibynnol y Pwyllgor Archwilio a Risg, bydd angen:

- Profiad strategol sylweddol, perthnasol a diweddar ar lefel uwch, yn ddelfrydol gan gynnwys trawsnewid digidol a gwydnwch seiber
- Profiad o fonitro a dwyn Uwch Reolwyr i gyfrif
- Sgìl ac arbenigedd mewn archwilio, rheoli risg a llywodraethu corfforaethol
- Y gallu i roi cefnogaeth a her adeiladol sy'n cydbwyso awydd risg ag atebion blaengar i faterion sy'n wynebu'r sector
- Sgiliau dadansoddol datblygedig iawn
- Gradd neu addysg bellach berthnasol neu gymhwyster proffesiynol mewn arweinyddiaeth a rheolaeth busnes

Gall sefydliadau eraill alw'r aelod o'r Pwyllgor rôl hwn, Ymddiriedolwr, Cynrychiolydd Annibynnol, neu Archwilydd.

Felly, os oes gennych ddiddordeb yn y cyfle gwych hwn fel Aelod Annibynnol y Pwyllgor Archwilio a Risg, gwnewch gais drwy'r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Y gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yw rhai Asiantaeth Gyflogaeth.

Function
Gwella a Datblygu
Status
Rhan amser
Type
Parhaol


Share this vacancy

Swyddog Dysgu, Hyfforddi a Datblygu

Caerdydd/Llanelwy (Gweithio Hybrid)

Job Ref
SCW007-W
Location
Caerdydd/Llanelwy (Gweithio Hybrid)

Swyddog Dysgu, Hyfforddi a Datblygu
Caerdydd neu Llanelwy (wrth weithio hybrid)

Amdanom ni

Yn Gofal Cymdeithasol Cymru, rydym yn darparu arweinyddiaeth genedlaethol ac arbenigedd ym maes gofal cymdeithasol a blynyddoedd cynnar yng Nghymru.

Ein gweledigaeth yw gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i ofal a chymorth i blant, oedolion a'u teuluoedd a gofalwyr.

Er mwyn gwneud hyn, rydym yn arwain ar ddatblygu a rheoleiddio'r gweithlu gofal cymdeithasol, gwella gwasanaethau, data ac ymchwil i wella gofal.

Ar hyn o bryd rydym yn chwilio am Swyddog Dysgu, Hyfforddi a Datblygu i ymuno â'n tîm ar gontract cyfnod penodol llawn amser o 12 mis.

Mae croeso i secondiadau tra'n aros am gymeradwyaeth y cyflogwr.

Y Manteision

- Cyflog o £35,246 - £39,589
- 28 diwrnod o wyliau ynghyd â gwyliau banc
- Diwrnodau ychwanegol i ffwrdd rhwng y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd
- Cynllun pensiwn llywodraeth leol
- Polisi gwaith Flexi
- Polisi teulu'n gadael

Y Rôl

Fel Swyddog Dysgu, Hyfforddiant a Datblygu, byddwch yn goruchwylio cylch bywyd prosiect ein modiwlau dysgu a datblygu, gan gynnwys y camau dylunio, datblygu, cyflawni a gwerthuso.

Drwy nodi anghenion unigolion a grwpiau, byddwch yn datblygu pecynnau cymorth, dogfennau cyfarwyddyd a deunyddiau hyfforddi a fydd o fudd i ddysgwyr ac yn bodloni gofynion deddfwriaethol a rheoleiddiol.

Gan sicrhau bod y rhaglenni'n cael eu gweinyddu'n ddigonol, byddwch yn adolygu cynnydd, yn cynnal cofnodion cywir ac yn gwneud gwelliannau i raglenni yn ôl yr angen i sicrhau gwelliant parhaus.

Ynglyn â Chi

I'w hystyried yn Swyddog Dysgu, Hyfforddi a Datblygu, bydd angen:

- Profiad o ran dylunio, cyflwyno a gwerthuso rhaglenni L&D
- Profiad o hwyluso gweithdai gyda sgiliau cyflwyno cryf
- Profiad o ddatblygu adnoddau i gefnogi datblygu dysgu ac ymarfer
- Profiad o gydweithio i sicrhau canlyniadau penodol ar draws sefydliadau a lleoliadau
- Profiad o gyfieithu canllawiau ymchwil ac arferion gorau i raglenni L&D
- Gwybodaeth weithredol gynhwysfawr am y Blynyddoedd Cynnar a gofal plant
- Gwybodaeth am ymarfer gorau dysgu a datblygu
- Dealltwriaeth o'r cylch hyfforddiant, sut mae oedolion yn dysgu a hyfforddiant effeithiol
- Dealltwriaeth o arfer gwrth-wahaniaethol a gwrth-ormesol
- Y gallu i gyfathrebu gwybodaeth dechnegol neu gymhleth mewn ffordd glir a gafaelgar
- Y gallu i gyfathrebu'n glir yn y Gymraeg a'r Saesneg
Nodwch, mae ceisiadau ar gyfer y rôl hon yn cau ar 9 Hydref 2022.

Gall sefydliadau eraill alw'r swydd hon yn Rheolwr Prosiect Dysgu a Datblygu, Dylunydd Dysgu, Rheolwr Prosiect Hyfforddi, Rheolwr Prosiect L&D, neu Reolwr Rhaglen Dysgu a Datblygu.

Felly, os gallwch chi yrru ein pwll gwybodaeth sefydliadol fel Swyddog Dysgu, Hyfforddiant a Datblygu, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Y gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yw rhai Asiantaeth Gyflogaeth.

Function
Gwella a Datblygu
Status
Hyblyg
Type
Contract Cyfnod Penodol


Share this vacancy

Rheoleiddio

Cymorth Busnes

Caerdydd/Llanelwy (Gweithio Hybrid)

Job Ref
SCW009-W
Location
Caerdydd/Llanelwy (Gweithio Hybrid)

Cymorth Busnes
Caerdydd neu Lanelwy (gyda gwaith hybrid)

Amdanom ni

Yn Gofal Cymdeithasol Cymru, rydym yn darparu arweinyddiaeth genedlaethol ac arbenigedd mewn gofal cymdeithasol a blynyddoedd cynnar yng Nghymru.

Ein gweledigaeth yw gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i ofal a chymorth i blant, oedolion a’u teuluoedd a’u gofalwyr.

I wneud hyn, rydym yn arwain ar ddatblygu a rheoleiddio’r gweithlu gofal cymdeithasol, gwella gwasanaethau, data ac ymchwil i wella gofal.

Rydym nawr yn chwilio am unigolyn i ddarparu Cymorth Busnes i ymuno â ni yn llawn amser, parhaol.

Y Manteision

- Cyflog o £25,264 – £27,962 y flwyddyn
- 28 diwrnod o wyliau (pro rata) ynghyd â gwyliau banc
- Diwrnodau ychwanegol i ffwrdd rhwng y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd
- Cynllun pensiwn llywodraeth leol
- Polisi gwaith hyblyg
- Polisi absenoldeb teuluol

Y Rôl

Gan ddarparu Cymorth Busnes, byddwch yn cynnig lefel uchel o wasanaethau gweinyddol i'n hadran Cymorth a Rheoleiddio i Gyflogwyr a Thimau Prosiect sydd newydd eu sefydlu.

Yn benodol, byddwch yn cynnal ein systemau gweinyddol ac yn paratoi agendâu, yn trefnu papurau, yn cynhyrchu cofnodion, yn cymryd nodiadau ac yn cydlynu cyfarfodydd mewnol ac allanol.

Gan gyfrannu at ddatblygu a chyflawni prosiectau, byddwch yn cynorthwyo gyda phrawfddarllen, brandio a chyfieithu ac yn rhoi cyngor ar ddrafftio a dosbarthu papurau, manylebau tendro, ymgynghoriadau a chynlluniau prosiect.

Yn ogystal, byddwch yn monitro cynnydd prosiectau, yn casglu data ac yn dadansoddi canlyniadau i nodi meysydd posibl i'w gwella.

Amdanoch Chi

I gael eich ystyried yn y rôl Cymorth Busnes hon, bydd angen:

- Profiad o weinyddu busnes a darparu cymorth gweinyddol
- Profiad o gefnogi prosiectau neu raglenni
- Gwybodaeth am y sector cyhoeddus a dealltwriaeth o rôl Llywodraeth Cymru yng ngwaith Gofal Cymdeithasol Cymru
- Y gallu i ddatblygu a chynnal perthnasoedd gwaith rhagorol gydag ystod o randdeiliaid a staff lefel uwch
- Sgiliau trefnu a rheoli amser rhagorol
- Sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a llafar rhagorol
- Y gallu i gyflawni dyletswyddau'n ddwyieithog yn y Gymraeg a'r Saesneg
- Y gallu i ddefnyddio rhaglenni Microsoft Office

Y dyddiad cau ar gyfer y rôl hon yw 10 Hydref 2022.

Gall sefydliadau eraill alw'r rôl hon yn Weinyddwr, Cynorthwyydd Gweinyddol, Cynorthwyydd Prosiect, Gweinyddwr Rhaglen, Gweinyddwr Busnes, Ysgrifennydd Busnes, neu Gydlynydd Prosiect.

Felly, os ydych chi'n barod am y cyfle gwych hwn i ffynnu mewn rôl Cefnogi Busnes, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Mae'r gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yn rhai Asiantaeth Gyflogaeth.

Function
Rheoleiddio
Status
Amser llawn
Type
Hours
36


Share this vacancy

Cymorth cofrestru (FTC)

Caerdydd/Llanelwy (Gweithio Hybrid)

Job Ref
SCW008-1-W
Location
Caerdydd/Llanelwy (Gweithio Hybrid)

Cymorth cofrestru (FTC)
Caerdydd neu Llanelwy (wrth weithio hybrid)

Amdanom ni

Yn Gofal Cymdeithasol Cymru, rydym yn darparu arweinyddiaeth genedlaethol ac arbenigedd ym maes gofal cymdeithasol a blynyddoedd cynnar yng Nghymru.

Ein gweledigaeth yw gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i ofal a chymorth i blant, oedolion a'u teuluoedd a gofalwyr.

Er mwyn gwneud hyn, rydym yn arwain ar ddatblygu a rheoleiddio'r gweithlu gofal cymdeithasol, gwella gwasanaethau, data ac ymchwil i wella gofal.

Ar hyn o bryd rydym yn chwilio am nifer o weithwyr proffesiynol Cymorth Cofrestru i ymuno â'n tîm am yn llawn amser, am dymor penodol o 6 – 12 mis.

Y Manteision

- Cyflog o £21,196 – £23,757 (pro rata)
- 28 diwrnod o wyliau (pro rata) ynghyd â gwyliau banc
- Diwrnodau ychwanegol i ffwrdd rhwng y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd
- Cynllun pensiwn llywodraeth leol
- Polisi gwaith Flexi
- Polisi teulu'n gadael

Y Rôl

Gan ymuno â'n Tîm Cymorth Cofrestru, byddwch yn gweinyddu ac yn cefnogi'r gwaith o brosesu ceisiadau i gofrestru ar Gofrestr Gofal Cymdeithasol Cymru.

Gan weithredu fel pwynt cyswllt cyntaf, byddwch yn darparu cefnogaeth ardderchog i gwsmeriaid wrth i chi ymateb i gwsmeriaid, rhanddeiliaid ac ymholiadau staff dros y ffôn, e-bost ac wyneb yn wyneb.

Gan ddarparu cefnogaeth weinyddol ardderchog, byddwch yn adolygu, prosesu a chofnodi gwybodaeth a ddarperir gan gwsmeriaid, gan sicrhau bod y maen prawf hanfodol i gofrestru yn cael eu bodloni a bod y manylion yn gywir.

Yn ogystal, byddwch:

- Diweddaru manylion personol a chyflogaeth pobl gofrestredig.

- Prosesu taliadau i gofrestru
- Casglu gwybodaeth i gynorthwyo cynhyrchu adroddiadau ar gyfer pwyllgorau mewnol
- Data glanhau

Ynglyn â Chi

I'w ystyried fel aelod o'r tîm Cymorth Cofrestru, bydd angen:

- Profiad o weithio mewn amgylchedd gwasanaeth cwsmeriaid
- Profiad o ddefnyddio swît Microsoft Office, yn benodol Word, Outlook ac Excel
- Profiad o weithio'n effeithiol fel rhan o dîm
- Y gallu i drefnu a blaenoriaethu eich llwyth gwaith yn effeithiol
- Y gallu i graffu ar ddata i sicrhau cywirdeb
- Y gallu i ddilyn gweithdrefnau a phrosesu data yn drefnus ac yn gywir
- Sgiliau cyfathrebu effeithiol
- Croesawu gwelliant a newid parhaus
- Dull rhagweithiol o ddatrys problemau
Sylwch, ar gyfer rhai swyddi gwag, byddwn yn ei gwneud yn ofynnol i ymgeiswyr allu darllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg yn rhugl. O'r herwydd, byddai rhuglder yn y Gymraeg a'r Saesneg o fudd i'ch cais.

Nodwch, y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw'r 9fed Hydref 2022.


Gallai sefydliadau eraill alw'r swydd hon yn Weinyddwr, Gweinyddwr Mynediad Data, Gweinyddwr Gwasanaeth Cwsmeriaid, Cynorthwy-ydd Gweinyddol Gwasanaeth Cwsmeriaid, neu Gynorthwy-ydd Gweinyddol.

Felly, os ydych chi'n edrych i ymuno â'n Tîm Cymorth Cofrestru, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Y gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yw rhai Asiantaeth Gyflogaeth.

Function
Rheoleiddio
Status
Amser llawn
Type
Hours
36


Share this vacancy

Cymorth Cofrestru – Parhaol

Caerdydd/Llanelwy (Gweithio Hybrid)

Job Ref
SCW008-W
Location
Caerdydd/Llanelwy (Gweithio Hybrid)

Cymorth Cofrestru – Parhaol
Caerdydd neu Llanelwy (wrth weithio hybrid)

Amdanom ni

Yn Gofal Cymdeithasol Cymru, rydym yn darparu arweinyddiaeth genedlaethol ac arbenigedd ym maes gofal cymdeithasol a blynyddoedd cynnar yng Nghymru.

Ein gweledigaeth yw gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i ofal a chymorth i blant, oedolion a'u teuluoedd a gofalwyr.
Er mwyn gwneud hyn, rydym yn arwain ar ddatblygu a rheoleiddio'r gweithlu gofal cymdeithasol, gwella gwasanaethau, data ac ymchwil i wella gofal.

Ar hyn o bryd rydym yn chwilio am nifer o weithwyr proffesiynol Cymorth Cofrestru i ymuno â'n tîm yn barhaol, llawn amser.

Y Manteision

- Cyflog o £21,196 – £23,757
- 28 diwrnod o wyliau ynghyd â gwyliau banc
- Diwrnodau ychwanegol i ffwrdd rhwng y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd
- Cynllun pensiwn llywodraeth leol
- Polisi gwaith Flexi
- Polisi teulu'n gadael

Y Rôl

Gan ymuno â'n Tîm Cymorth Cofrestru, byddwch yn gweinyddu ac yn cefnogi'r gwaith o brosesu ceisiadau i gofrestru ar Gofrestr Gofal Cymdeithasol Cymru.

Gan weithredu fel pwynt cyswllt cyntaf, byddwch yn darparu cefnogaeth ardderchog i gwsmeriaid wrth i chi ymateb i gwsmeriaid, rhanddeiliaid ac ymholiadau staff dros y ffôn, e-bost ac wyneb yn wyneb.

Gan ddarparu cefnogaeth weinyddol ardderchog, byddwch yn adolygu, prosesu a chofnodi gwybodaeth a ddarperir gan gwsmeriaid, gan sicrhau bod y maen prawf hanfodol i gofrestru yn cael eu bodloni a bod y manylion yn gywir.

Yn ogystal, byddwch:

- Diweddaru manylion personol a chyflogaeth pobl gofrestredig.

- Prosesu taliadau i gofrestru
- Casglu gwybodaeth i gynorthwyo cynhyrchu adroddiadau ar gyfer pwyllgorau mewnol
- Data glanhau

Ynglyn â Chi

I'w ystyried fel aelod o'r tîm Cymorth Cofrestru, bydd angen:

- Profiad o weithio mewn amgylchedd gwasanaeth cwsmeriaid
- Profiad o ddefnyddio swît Microsoft Office, yn benodol Word, Outlook ac Excel
- Profiad o weithio'n effeithiol fel rhan o dîm
- Y gallu i drefnu a blaenoriaethu eich llwyth gwaith yn effeithiol
- Y gallu i graffu ar ddata i sicrhau cywirdeb
- Y gallu i ddilyn gweithdrefnau a phrosesu data yn drefnus ac yn gywir
- Sgiliau cyfathrebu effeithiol
- Croesawu gwelliant a newid parhaus
- Dull rhagweithiol o ddatrys problemau

Sylwch, ar gyfer rhai swyddi gwag, byddwn yn ei gwneud yn ofynnol i ymgeiswyr allu darllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg yn rhugl. O'r herwydd, byddai rhuglder yn y Gymraeg a'r Saesneg o fudd i'ch cais.

Nodwch, y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw'r 9fed Hydref 2022.

Gallai sefydliadau eraill alw'r swydd hon yn Weinyddwr, Gweinyddwr Mynediad Data, Gweinyddwr Gwasanaeth Cwsmeriaid, Cynorthwy-ydd Gweinyddol Gwasanaeth Cwsmeriaid, neu Gynorthwy-ydd Gweinyddol.

Felly, os ydych chi'n edrych i ymuno â'n Tîm Cymorth Cofrestru, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Y gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yw rhai Asiantaeth Gyflogaeth.

Function
Rheoleiddio
Status
Amser llawn
Type
Hours
36


Share this vacancy

Job Alerts

Can’t see the role you want? Register your details with us to be notified when we’re hiring!

Contact Us

0300 303 3444


Connect with:

© Copyright Gofal Cymdeithasol Cymru / Social Care Wales 2022
Powered by: Webrecruit