Working with Us

Current Vacancies

Gwasanaethau Corfforaethol

Arweinydd Safonau Data

Caerdydd/Llanelwy (Gweithio Hybrid)

Job Ref
JDAOK2408/SG-W
Location
Caerdydd/Llanelwy (Gweithio Hybrid)
Salary
Salary of £41,122 - £46,194 per annum

Arweinydd Safonau Data
Cymru (hybrid yn gweithio gyda swyddfeydd yn Llanelwy a Chaerdydd)

Amdanom ni

Yn Gofal Cymdeithasol Cymru, rydym yn darparu arweinyddiaeth genedlaethol ac arbenigedd mewn gofal cymdeithasol a blynyddoedd cynnar yng Nghymru.

Ein gweledigaeth yw gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i ofal a chymorth i blant, oedolion a’u teuluoedd a’u gofalwyr.

I wneud hyn, rydym yn arwain ar ddatblygu a rheoleiddio’r gweithlu gofal cymdeithasol, gwella gwasanaethau, data ac ymchwil i wella gofal.

Ar hyn o bryd rydym yn chwilio am Arweinydd Safonau Data i ymuno â'n tîm a rhannu eu harbenigedd ar lywodraethu data a gwybodaeth.

Y Manteision

- Cyflog o £41,122 - £46,194 y flwyddyn
- 28 diwrnod o wyliau ynghyd â gwyliau banc (cynyddu gyda hyd gwasanaeth)
- Diwrnodau ychwanegol i ffwrdd rhwng y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd
- Cynllun pensiwn llywodraeth leol
- Polisi gwaith hyblyg
- Gweithio hybrid
- Polisi absenoldeb teuluol

Y Rôl

Fel ein Harweinydd Safonau Data, byddwch yn asesu safonau data cyfredol ac yn dylunio fframwaith safonau data sy'n caniatáu i ddata gael ei rannu ar draws ffiniau systemau a sefydliadol.

Gyda ffocws ar alluogi cludadwyedd data a safonau rhyngweithredu data ar gyfer data iechyd a gofal, byddwch yn gweithio i greu, datblygu, dogfennu a chynnal proses ar gyfer sefydlu safonau data.

Yn y rôl newydd gyffrous hon, byddwch yn gweithio gydag ystod amrywiol o weithwyr proffesiynol ledled Cymru a gwledydd cartref eraill y DU i gatalogio data gofal cymdeithasol allweddol a cydweithio ag arweinwyr technegol o raglen Adnoddau Data Cenedlaethol Cymru, gan sicrhau bod safonau rhyngweithredu data yn adlewyrchu’n gywir anghenion rhannu data gofal cymdeithasol.

Amdanoch Chi

Er mwyn cael eich ystyried yn Arweinydd Safonau Data, bydd angen y canlynol arnoch:

- Profiad blaenorol o integreiddio data, storio data, ETL/ELT neu brosiectau data mawr
- Profiad o fethodolegau ystwyth a dylunio sy'n canolbwyntio ar y defnyddiwr
- Profiad mewn rôl rheoli data
- Profiad o ddata a/neu ddigidol mewn lleoliad iechyd neu ofal
- Profiad o faes gofal cymdeithasol naill ai fel gofalwr, gwirfoddolwr neu weithiwr
- Gwybodaeth am reoli data, y gallu i ryngweithredu data a safonau data agored
- Gwybodaeth am egwyddorion dylunio sy'n canolbwyntio ar y defnyddiwr (UCD).
- Gwybodaeth am systemau data perthynol, MDM/RDM, pensaernïaeth data, integreiddio a diogelwch
- Ymwybyddiaeth o gyd-destun polisi cymdeithasol, iechyd a gofal Cymru
- Cymhwyster ôl-raddedig (neu gyfwerth) mewn cyfrifiadureg, gwyddor data neu reoli data

Gallai sefydliadau eraill alw'r swydd hon yn Bensaer Data, Pensaer Systemau Data, Rheolwr Systemau Data, Rheolwr Warysau Data, Arweinydd Polisi Safonau Data, neu Bennaeth Safonau Data.

Felly, os oes gennych yr arbenigedd i lwyddo fel yr Arweinydd Safonau Data, gwnewch gais drwy'r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Mae'r gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yn rhai Asiantaeth Gyflogaeth.

Function
Gwasanaethau Corfforaethol
Status
Amser llawn
Type
Parhaol


Share this vacancy

Swyddog Cynnwys

Caerdydd/Llanelwy (Gweithio Hybrid)

Job Ref
ELAVN2507/SG-W
Location
Caerdydd/Llanelwy (Gweithio Hybrid)
Salary
£29,372 - £32,998

Swyddog Cynnwys
Caerdydd neu Llanelwy (gyda gwaith hybrid)

Amdanom ni

Yng Ngofal Cymdeithasol Cymru, rydyn ni’ n darparu arweinyddiaeth genedlaethol ac arbenigedd mewn gofal cymdeithasol a blynyddoedd cynnar yng Nghymru.

Ein gweledigaeth yw gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i ofal a chymorth i blant, oedolion a’u teuluoedd a’u gofalwyr.

I wneud hyn, rydyn ni’ n arwain ar ddatblygu a rheoleiddio’r gweithlu gofal cymdeithasol, gwella gwasanaethau, data ac ymchwil i wella gofal.

Oherwydd gofynion cynyddol, mae gennym nifer o gyfleoedd cyffrous i ehangu ein tîm ac felly rydyn ni’ n chwilio am Swyddog Cynnwys i ymuno â’n Tîm Cyfathrebu yn barhaol.

Y manteision

- Cyflog o £29,372 i £32,998 y flwyddyn
- 28 diwrnod o wyliau ynghyd â gwyliau banc (cynyddu gyda hyd gwasanaeth)
- Diwrnodau ychwanegol i ffwrdd rhwng y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd
- Cynllun pensiwn llywodraeth leol
- Polisi gwaith hyblyg
- Gweithio hybrid
- Polisi absenoldeb teuluol

Y rôl

Fel Swyddog Cynnwys, byddwch chi’n datblygu, dylunio a chyhoeddi cynnwys sy’n bodloni anghenion ein cynulleidfaoedd ar-lein ac all-lein.

Gan ddefnyddio data a thystiolaeth o lwyfannau ymchwil a dadansoddeg defnyddwyr, byddwch chi’n gwneud penderfyniadau gwybodus am strwythur a fformat gorau’r cynnwys i ddiwallu anghenion defnyddwyr.

Byddwch chi hefyd yn cynghori cydweithwyr eraill ar y fformat gorau ar gyfer gwaith cynnwys a phrawfddarllen, gan gadw’n unol â’n canllawiau tôn llais a hygyrchedd.

Amdanoch chi

I gael eich ystyried yn Swyddog Cynnwys, bydd angen y canlynol arnoch:

- hanes profedig o weithio fel awdur a/neu olygydd
- profiad o ymchwilio a dadansoddi'r hyn y mae cynulleidfaoedd yn chwilio amdano a chynhyrchu cynnwys sy'n bodloni eu hanghenion
- profiad o strwythuro, dylunio a chyhoeddi cynnwys ar gyfer sianeli ar-lein ac all-lein
- profiad o is-olygu a phrawfddarllen deunyddiau
- dealltwriaeth o gynnwys HTML, systemau rheoli cynnwys gwefannau a dylunio ac optimeiddio peiriannau chwilio
- gwybodaeth am sut i ddehongli data ansoddol a meintiol (gan gynnwys dadansoddeg gwe)
- y gallu i weithio trwy gyfrwng y Gymraeg

Bydd y rôl hon yn cau am 11:59pm ddydd Sul 21 Awst 2022. Cynhelir cyfweliadau ddydd Mawrth 30 Awst 2022.

Gall sefydliadau eraill alw'r rôl hon yn Grewr Cynnwys, Ysgrifennwr Copi, Swyddog Cynnwys a Chyhoeddiadau, Swyddog Marchnata, Swyddog Cyfathrebu, neu Weithredwr Cynnwys.

Felly, os ydych chi'n chwilio am gyfle newydd i arddangos eich set sgiliau creadigol fel Swyddog Cynnwys, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Mae'r gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yn rhai Asiantaeth Gyflogaeth.

Function
Gwasanaethau Corfforaethol
Status
Amser llawn
Type
Parhaol
Hours
FT


Share this vacancy

Gwella a Datblygu

Arweinydd Partneriaethau Uwch

Caerdydd/Llanelwy (Gweithio Hybrid)

Job Ref
DWADF-1409/SG-W
Location
Caerdydd/Llanelwy (Gweithio Hybrid)
Salary
Salary of £41,122 - £46,194 per annum

Arweinydd Partneriaethau Uwch
Caerdydd / Llanelwy (gweithio hybrid)

Amdanom ni

Yn Gofal Cymdeithasol Cymru, rydym yn darparu arweinyddiaeth genedlaethol ac arbenigedd mewn gofal cymdeithasol a blynyddoedd cynnar yng Nghymru.

Ein gweledigaeth yw gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i ofal a chymorth i blant, oedolion a’u teuluoedd a’u gofalwyr.

I wneud hyn, rydym yn arwain ar ddatblygu a rheoleiddio’r gweithlu gofal cymdeithasol, gwella gwasanaethau, data ac ymchwil i wella gofal.

Rydym wedi ymgymryd â rôl newydd a chyffrous i gefnogi arloesedd gofal cymdeithasol yng Nghymru. Mae arloesi i ni yn golygu cyflwyno syniadau neu arferion newydd, boed hynny’n rhywbeth cwbl newydd neu’n addasu’r hyn y mae pobl wedi rhoi cynnig arno yn rhywle arall.

Rydym yn datblygu tîm i ddarparu amrywiaeth o weithgareddau y mae pobl wedi dweud wrthym eu bod yn bwysig. Mae arnom angen pobl a all ddod â brwdfrydedd, cymhelliant ac ymagwedd gydweithredol at eu gwaith.

Rydym nawr yn chwilio am Uwch Arweinydd Partneriaethau i ddatblygu a gweithredu prosiectau a rhaglenni cydweithredol i gefnogi arloesedd.

Y Manteision

- Cyflog o £41,122 - £46,194 y flwyddyn
- 28 diwrnod o wyliau ynghyd â Gwyliau Banc (cynyddu gyda hyd gwasanaeth)
- Diwrnodau ychwanegol i ffwrdd rhwng y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd
- Cynllun pensiwn llywodraeth leol
- Polisi gwaith hyblyg
- Gweithio hybrid
- Polisi absenoldeb teuluol

Y Rôl

Fel yr Uwch Arweinydd Partneriaethau, byddwch yn datblygu ein gwaith gyda phartneriaid allweddol sydd â rôl mewn cefnogi arloesedd gofal cymdeithasol.

Rydym wedi sefydlu a datblygu perthnasoedd gyda sefydliadau partner a byddwch yn ein helpu i ddatblygu'r rhain trwy weithgareddau a phrosiectau ar y cyd.

Byddwch yn defnyddio'ch sgiliau cydweithio a dylanwadu cryf i feithrin perthnasoedd cynhyrchiol trwy gyfathrebu a threfnu o'r radd flaenaf.

Byddwch yn gweithredu fel ein llysgennad, yn ein cynrychioli mewn pwyllgorau ac yn llywio grwpiau prosiect. Yn ogystal â pharatoi a chyflwyno adroddiadau a chyflwyniadau o ansawdd uchel, byddwch yn dirprwyo ar ran y rheolwr llinell.

Amdanoch Chi

Er mwyn cael eich ystyried yn Uwch Arweinydd Partneriaethau, bydd angen y canlynol arnoch:

- Profiad o ddefnyddio dull cyd-ddylunio a chydgynhyrchu i ddatblygu prosesau
- Profiad o ddadansoddi a dehongli data
- Profiad o reoli prosiectau ac adnoddau i gyflawni amcanion busnes
- Dealltwriaeth o bolisi gwasanaethau cymdeithasol a gofal Cymru a sut mae gofal yn cael ei drefnu, ei ariannu a'i ddarparu
- Y gallu i arwain cynllunio a threfnu gweithdai a digwyddiadau
- Y gallu i nodi a datrys problemau a materion cymhleth gyda rhanddeiliaid
- Y gallu i gyfleu gwybodaeth dechnegol neu gymhleth mewn ffordd glir a deniadol
- Gradd neu gymhwyster galwedigaethol cyfatebol

Gall sefydliadau eraill alw'r rôl hon yn Rheolwr Perthynas, Rheolwr Partneriaeth, neu Reolwr Arloesi.

I ymuno â ni fel Uwch Arweinydd Partneriaethau, gwnewch gais drwy'r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Mae'r gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yn rhai Asiantaeth Gyflogaeth.

Function
Gwella a Datblygu
Status
Amser llawn
Type
Parhaol


Share this vacancy

Cydlynydd Gwella a Datblygu

Caerdydd/Llanelwy (Gweithio Hybrid)

Job Ref
DWADL0409/LB-W
Location
Caerdydd/Llanelwy (Gweithio Hybrid)
Salary
A2 grade (£25,264 - £27,962)

Cydlynydd Gwella a Datblygu
Caerdydd neu Llanelwy (gyda gwaith hybrid)

Amdanom ni

Yn Gofal Cymdeithasol Cymru, rydym yn darparu arweinyddiaeth genedlaethol ac arbenigedd mewn gofal cymdeithasol a blynyddoedd cynnar yng Nghymru.

Ein gweledigaeth yw gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i ofal a chymorth i blant, oedolion a’u teuluoedd a’u gofalwyr.

I wneud hyn, rydym yn arwain ar ddatblygu a rheoleiddio’r gweithlu gofal cymdeithasol, gwella gwasanaethau, data ac ymchwil i wella gofal.

Ar hyn o bryd rydym yn chwilio am Gydlynydd Gwella a Datblygu i gefnogi gwaith ein tîm Ymchwil, Data ac Arloesedd.

Y Manteision

- Cyflog cystadleuol
- 28 diwrnod o wyliau ynghyd â gwyliau banc (cynyddu gyda hyd gwasanaeth)
- Diwrnodau ychwanegol i ffwrdd rhwng y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd
- Cynllun pensiwn llywodraeth leol
- Polisi gwaith hyblyg
- Gweithio hybrid
- Polisi absenoldeb teuluol

Y Rôl

Fel Cydlynydd Gwella a Datblygu, byddwch yn cydlynu ystod o brosiectau, grwpiau prosiect, rhwydweithiau a phartneriaethau.

Byddwch yn chwarae rhan weithredol mewn datblygu a chyflwyno prosiectau, cynnal cynlluniau gweithredu clir, monitro cynnydd ac adrodd ar faterion a risgiau.

Byddwch yn cefnogi ein tîm Ymchwil, Data ac Arloesi cynyddol. Bydd hyn yn cynnwys sefydlu a chefnogi cyfarfodydd a digwyddiadau wyneb yn wyneb a rhithwir, helpu'r tîm i gwblhau a chyhoeddi adroddiadau a dogfennau yn Gymraeg a Saesneg, rheoli rhestrau postio a gwahoddiadau, a chadw ein ffeiliau a'n data yn drefnus. Bydd eich gwaith yn cynnwys cysylltu ag amrywiaeth o bobl o fewn Gofal Cymdeithasol Cymru a’r tu allan iddo.

Amdanoch Chi

Er mwyn cael eich ystyried yn Gydlynydd Gwella a Datblygu, bydd angen:

- Profiad o weinyddu busnes
- Profiad o ddarparu cymorth gweinyddol mewn cyfarfodydd, gan gynnwys cadw cofnodion
- Gwybodaeth am y sector cyhoeddus a dealltwriaeth o rôl Llywodraeth Cymru o ran Gofal Cymdeithasol Cymru
- Sgiliau rheoli amser a blaenoriaeth effeithiol
- Y gallu i gyflawni pob agwedd o'r swydd yn y Gymraeg a'r Saesneg
- Hyfedredd gyda phecynnau Microsoft (Word, Excel, Outlook a PowerPoint) a Microsoft Teams

Y dyddiad cau ar gyfer y rôl hon yw 11:59 ddydd Sul 4 Medi 2022.

Gall sefydliadau eraill alw'r rôl hon yn Gydlynydd Cynllunio Prosiect, yn Gydlynydd Prosiect neu'n Gydlynydd Datblygu.

Felly, os ydych chi'n barod i gymryd eich cam nesaf fel Cydlynydd Gwella a Datblygu, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Mae'r gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yn rhai Asiantaeth Gyflogaeth.

Function
Gwella a Datblygu
Status
Hyblyg
Type
Parhaol


Share this vacancy

Arweinydd Llywodraethu Gwybodaeth (NDR)

Caerdydd/Llanelwy (Gweithio Hybrid)

Job Ref
JDAOJ2408/SG-W
Location
Caerdydd/Llanelwy (Gweithio Hybrid)
Salary
Salary of £41,122 - £46,194 per annum

Arweinydd Llywodraethu Gwybodaeth (NDR)
Llanelwy neu Gaerdydd (gweithio hybrid)

Amdanom ni

Yn Gofal Cymdeithasol Cymru, rydym yn darparu arweinyddiaeth genedlaethol ac arbenigedd mewn gofal cymdeithasol a blynyddoedd cynnar yng Nghymru.

Ein gweledigaeth yw gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i ofal a chymorth i blant, oedolion a’u teuluoedd a’u gofalwyr.

I wneud hyn, rydym yn arwain ar ddatblygu a rheoleiddio’r gweithlu gofal cymdeithasol, gwella gwasanaethau, data ac ymchwil i wella gofal.

Ar hyn o bryd rydym yn chwilio am Arweinydd Llywodraethu Gwybodaeth, i ymuno â'n tîm.

Y Manteision

- Cyflog o £41,122 - £46,194
- 28 diwrnod o wyliau ynghyd â gwyliau banc (cynyddu gyda hyd gwasanaeth)
- Diwrnodau ychwanegol i ffwrdd rhwng y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd
- Cynllun pensiwn llywodraeth leol
- Polisi gwaith hyblyg
- Gweithio hybrid
- Polisi absenoldeb teuluol

Y Rôl

Fel ein Harweinydd Llywodraethu Gwybodaeth, byddwch yn dylunio ac yn arwain ein strategaethau llywodraethu gwybodaeth, gan ddarparu fframweithiau i’w defnyddio ar draws y sector gofal cymdeithasol yng Nghymru.

Yn y rôl newydd gyffrous hon, byddwch yn dadansoddi llwybrau rhannu data cyfredol ac yn cynnal ymchwil i ddeall gofynion busnes a defnyddwyr ar gyfer rhannu data o fewn gofal cymdeithasol, gan ddefnyddio'r wybodaeth hon i gynhyrchu porth llywodraethu gwybodaeth ddigidol yng Nghymru.

Bydd eich gwaith yn llywio fframweithiau llywodraethu gwybodaeth allweddol yng Nghymru yn uniongyrchol yn ogystal â pholisi a chanllawiau ar gyfer yr Adnodd Data Cenedlaethol a llawer o brosiectau data iechyd a gofal cymdeithasol eraill yng Nghymru.

Gan weithio gyda llu o bartneriaid allanol, gan gynnwys awdurdodau lleol yng Nghymru, GIG Cymru, Llywodraeth Cymru a sefydliadau eraill, byddwch yn trefnu amrywiaeth o ddigwyddiadau i hwyluso datblygiad effeithiol rhwydwaith data gofal cymdeithasol.

Amdanoch Chi

I gael eich ystyried yn Arweinydd Llywodraethu Gwybodaeth, bydd angen y canlynol arnoch:

- Profiad blaenorol mewn lleoliad llywodraethu gwybodaeth
- Profiad o faes gofal cymdeithasol naill ai fel gofalwr, gwirfoddolwr neu weithiwr
- Y gallu i gyfathrebu a thrafod data gyda phobl â lefelau gwahanol o lythrennedd data
- Gwybodaeth am y Ddeddf Diogelu Data, y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, y GDPR a deddfwriaeth berthnasol
- Gwybodaeth am egwyddorion dylunio sy'n canolbwyntio ar y defnyddiwr
- Gwybodaeth am Egwyddorion Caldicott, WASPI, cyfrinachedd, diogelwch gwybodaeth, rheoli cofnodion a rhannu gwybodaeth
- Dealltwriaeth o gyd-destun polisi Cymru a sut mae gwasanaethau cymdeithasol, iechyd a gofal yn cael eu darparu
- Cymhwyster ôl-raddedig mewn maes perthnasol neu brofiad cyfatebol mewn ymchwil polisi

Gallai sefydliadau eraill alw’r swydd hon yn Uwch Ymchwilydd Llywodraethu Data, Gwneuthurwr Polisi Llywodraethu Data, Arweinydd Polisi Gwybodaeth, Arweinydd Polisi Llywodraethu Data, neu Bennaeth Gwybodaeth a Llywodraethu Data.

Felly, os oes gennych yr arbenigedd i lwyddo fel ein Harweinydd Llywodraethu Gwybodaeth, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Mae'r gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yn rhai Asiantaeth Gyflogaeth.

Function
Gwella a Datblygu
Status
Amser llawn
Type
Parhaol


Share this vacancy

Rheolwr Gwella a Datblygu

Caerdydd/Llanelwy (Gweithio Hybrid)

Job Ref
JDANY2009/SG-W
Location
Caerdydd/Llanelwy (Gweithio Hybrid)
Salary
Salary of £46,994 - £52,786 per annum

Rheolwr Gwella a Datblygu
Cymru gyda gweithio hybrid yn ein Caerdydd a Llanelwy

Amdanom ni

Yn Gofal Cymdeithasol Cymru, rydym yn darparu arweinyddiaeth genedlaethol ac arbenigedd mewn gofal cymdeithasol a blynyddoedd cynnar yng Nghymru.

Ein gweledigaeth yw gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i ofal a chymorth i blant, oedolion a’u teuluoedd a’u gofalwyr.

I wneud hyn, rydym yn arwain ar ddatblygu a rheoleiddio’r gweithlu gofal cymdeithasol, gwella gwasanaethau, data ac ymchwil i wella gofal.

Ar hyn o bryd rydym yn chwilio am Reolwr Gwella a Datblygu i ymuno â'n tîm yn llawn amser, parhaol.

Y Manteision

- Cyflog o £46,994 - £52,786 y flwyddyn
- 28 diwrnod o wyliau ynghyd â gwyliau banc (cynyddu gyda hyd gwasanaeth)
- Diwrnodau ychwanegol i ffwrdd rhwng y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd
- Cynllun pensiwn llywodraeth leol
- Polisi gwaith hyblyg
- Gweithio hybrid
- Polisi absenoldeb teuluol

Y Rôl

Fel Rheolwr Gwella a Datblygu, byddwch yn goruchwylio newidiadau a diweddariadau i wella gwasanaethau a staff Gofal Cymdeithasol Cymru.

Yn benodol, byddwch yn cynllunio ac yn rheoli adnoddau i fodloni cynlluniau gweithredu y cytunwyd arnynt ar gyfer strategaeth y gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol. Byddwch yn sicrhau bod gan gynlluniau newydd ddigon o adnoddau, wrth asesu aliniad strategol ac effeithlonrwydd cynlluniau cyfredol.

Amdanoch Chi

I gael eich ystyried yn Rheolwr Gwella a Datblygu, bydd angen y canlynol arnoch:

- Profiad o ddatblygu cynlluniau gweithredu a chyflawni
- Profiad o arwain, rheoli a datblygu sawl maes gwaith
- Profiad o ddatblygu rhaglenni ymgysylltu
- Profiad o reoli portffolio o brosiectau i gyrraedd targedau
- Gwybodaeth am fodelau gwella gwasanaethau a datblygu'r gweithlu
- Gwybodaeth am ddeddfwriaeth, polisi ac arfer newydd a'r modd y cânt eu cymhwyso yng Nghymru
- Y gallu i ddefnyddio data i lywio penderfyniadau ac argymhellion
- Gwybodaeth am ddulliau gwerthuso ar gyfer mesur effaith prosiect
- Hyder wrth ddefnyddio MS Office a gweithio'n ddigidol

Yn ddelfrydol, bydd gennych brofiad o ddatblygu cynlluniau gweithlu a gwybodaeth arbenigol o ddulliau cynllunio gweithlu.

Gallai sefydliadau eraill alw'r swydd hon yn Rheolwr Datblygu Sefydliadol, Rheolwr Dysgu a Datblygu, neu Reolwr Datblygu'r Gweithlu.

Felly, os gallwch chi ddarparu arweinyddiaeth arbenigol fel ein Rheolwr Gweithredu a Datblygu, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Mae'r gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yn rhai Asiantaeth Gyflogaeth.

Function
Gwella a Datblygu
Status
Amser llawn
Type
Parhaol


Share this vacancy

Rheolwr Cymunedol

Caerdydd/Llanelwy (Gweithio Hybrid)

Job Ref
KBADA1409/SK-W
Location
Caerdydd/Llanelwy (Gweithio Hybrid)
Salary
£41,122 - £46,194 per annum

Rheolwr Cymunedol
Cymru, Gweithio Hybrid (DU)

Y Sefydliad

Yn Gofal Cymdeithasol Cymru, rydym yn darparu arweinyddiaeth genedlaethol ac arbenigedd mewn gofal cymdeithasol a blynyddoedd cynnar yng Nghymru.

Ein gweledigaeth yw gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i ofal a chymorth i blant, oedolion a’u teuluoedd a’u gofalwyr.

I wneud hyn, rydym yn arwain ar ddatblygu a rheoleiddio’r gweithlu gofal cymdeithasol, gwella gwasanaethau, data ac ymchwil i wella gofal.

Un o'r meysydd datblygu mwyaf yw ein cymunedau. Rydyn ni nawr yn edrych ar Reolwyr Cymunedol i gefnogi timau o bobl sy’n ceisio cyflwyno newid ac arloesedd yn eu maes gwaith a defnyddio tystiolaeth i gyfoethogi polisi ac ymarfer.

Rydym yn datblygu tîm i ddarparu amrywiaeth o weithgareddau y mae pobl wedi dweud wrthym eu bod yn bwysig. Mae arnom angen pobl a all ddod â brwdfrydedd, cymhelliant ac ymagwedd gydweithredol at eu gwaith.

Y Manteision

- Cyflog o £41,122 - £46,194
- 28 diwrnod o wyliau ynghyd â gwyliau banc (cynyddu gyda hyd gwasanaeth)
- Diwrnodau ychwanegol i ffwrdd rhwng y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd
- Cynllun pensiwn llywodraeth leol
- Polisi absenoldeb teuluol

Y Rôl

Fel Rheolwr Cymunedol, byddwch yn cefnogi un neu fwy o gymunedau, gan ddod â phobl ynghyd yn ddigidol ac yn bersonol i rannu, dysgu a datblygu eu gwaith.

Byddwch yn mabwysiadu ymagwedd gydweithredol, gydgynhyrchiol gref at feithrin perthnasoedd ag aelodau'r gymuned a rhyngddynt a byddwch yn arwain ac yn cynhyrchu cynnwys ysgrifenedig i'w cefnogi.

Byddwch yn defnyddio'ch cysylltiadau i adeiladu perthnasoedd rhwng aelodau'r gymuned mewn ymateb i'w hanghenion a'u diddordebau. Byddwch yn defnyddio'r wybodaeth hon i lywio arbenigedd ar draws y sefydliad ac wrth greu deunyddiau hyfforddi a digwyddiadau.

Amdanoch Chi

I gael eich ystyried yn Rheolwr Cymunedol, bydd angen y canlynol arnoch:

- Profiad o feithrin cydberthnasau cydweithredol â rhanddeiliaid allanol
- Profiad o gynllunio a hwyluso digwyddiadau gyda grwpiau o gefndiroedd amrywiol
- Profiad o ddadansoddi a dehongli data
- Dealltwriaeth o gyd-destun polisi Cymru a sut mae gwasanaethau cymdeithasol a gofal cymdeithasol yn cael eu trefnu, eu hariannu a'u darparu yng Nghymru
- Y gallu i adeiladu a churadu cynnwys gwe a chyfryngau cymdeithasol
- Sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a llafar rhagorol
- Datblygiad proffesiynol ar ffurf gradd neu gymhwyster galwedigaethol cyfatebol

Dyddiad cau: hanner nos 4/9/22

Rydym yn annog ceisiadau gan bobl sy'n chwilio am gyfleoedd rhan-amser a rhannu swydd.

Gall sefydliadau eraill alw'r rôl hon yn Rheolwr Ymgysylltu Cymunedol neu'n Adeiladwr Cymunedol.

Felly, os ydych yn barod i ddatblygu eich gyrfa fel Rheolwr Cymunedol, gwnewch gais drwy'r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Mae'r gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yn rhai Asiantaeth Gyflogaeth.

Function
Gwella a Datblygu
Status
Amser llawn
Type
Parhaol


Share this vacancy

Rheolwr Prosiect

Caerdydd/Llanelwy (Gweithio Hybrid)

Job Ref
DWADF1409/SG-W
Location
Caerdydd/Llanelwy (Gweithio Hybrid)
Salary
£41,122 - £46,194 per annum

Rheolwr Prosiect
Caerdydd/Llanelwy (gweithio hybrid)

Amdanom ni

Yn Gofal Cymdeithasol Cymru, rydym yn darparu arweinyddiaeth genedlaethol ac arbenigedd mewn gofal cymdeithasol a blynyddoedd cynnar yng Nghymru.

Ein gweledigaeth yw gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i ofal a chymorth i blant, oedolion a’u teuluoedd a’u gofalwyr.

I wneud hyn, rydym yn arwain ar ddatblygu a rheoleiddio’r gweithlu gofal cymdeithasol, gwella gwasanaethau, data ac ymchwil i wella gofal.

Rydym nawr yn chwilio am Reolwr Prosiect i ymuno â'n tîm a helpu i roi prosiectau a rhaglenni allweddol ar waith.

Y Manteision

- Cyflog o £41,122 - £46,194 y flwyddyn
- 28 diwrnod o wyliau ynghyd â Gwyliau Banc (cynyddu gyda hyd gwasanaeth)
- Diwrnodau ychwanegol i ffwrdd rhwng y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd
- Cynllun pensiwn llywodraeth leol
- Polisi gwaith hyblyg
- Gweithio hybrid
- Polisi absenoldeb teuluol

Y Rôl

Fel Rheolwr Prosiect, byddwch yn cefnogi diffinio, cynllunio a gweithredu prosiectau ar draws y Tîm Ymchwil, Data ac Arloesi.

Byddwch yn cymryd rhan mewn ystod eang o weithgareddau prosiect, ac mae ein prosiectau yn cynnwys gweithio gydag arweinwyr ac ymarferwyr gofal cymdeithasol, a chyflenwyr allanol.

Gan ddefnyddio'ch gwybodaeth a'ch profiad cryf mewn rheoli prosiectau, byddwch yn meithrin perthnasoedd gwaith effeithiol ac yn cyfathrebu'n glir ac yn effeithiol.

Byddwch yn cyflwyno prosiectau ac yn datblygu offer ac adnoddau sy'n cefnogi ein gwaith i'r safonau uchaf, gan wreiddio gwybodaeth arbenigol ac arbenigedd yn ein cynnyrch a'n gwasanaethau.

Amdanoch Chi

I gael eich ystyried fel Rheolwr Prosiect, bydd angen y canlynol arnoch:

- Profiad o weithio mewn rôl cyflawni prosiect
- Profiad o allbynnau prosiect o ansawdd uchel
- Profiad o ddadansoddi a chyflwyno data
- Profiad o reoli staff a chadeirio grwpiau rheoli
- Gwybodaeth am egwyddorion, offer a methodolegau rheoli prosiect
- Dealltwriaeth o wasanaethau cymdeithasol a pholisïau gofal Cymru a sut mae gofal yn cael ei drefnu a'i ariannu
- Y gallu i gyfleu gwybodaeth gymhleth yn gryno ac yn ddifyr
- Gradd neu lefel dda o addysg a gefnogir gan brofiad sylweddol

Byddai profiad uniongyrchol o ofal cymdeithasol, naill ai trwy ddefnyddio gofal a chymorth, darparu gofal di-dâl, cyflogaeth neu wirfoddoli o fudd i'ch cais, yn ogystal â phrofiad o ddefnyddio methodolegau rheoli prosiect Agile. Byddai'r gallu i ddarllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg hefyd yn fanteisiol.

Rydym yn annog ceisiadau gan bobl sy'n chwilio am gyfleoedd rhan-amser a rhannu swydd.

Dyddiad cau: hanner nos 4/9/22

Gall sefydliadau eraill alw'r rôl hon yn Rheolwr Cymorth Prosiect, Rheolwr Prosiect Agile, Arweinydd Prosiect, Rheolwr Rhaglen, neu Reolwr Gweithrediadau.

Felly, os ydych chi'n chwilio am rôl werth chweil fel Rheolwr Prosiect, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Mae'r gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yn rhai Asiantaeth Gyflogaeth.

Function
Gwella a Datblygu
Status
Amser llawn
Type
Parhaol


Share this vacancy

Arweinydd Porth Data

Caerdydd/Llanelwy (Gweithio Hybrid)

Job Ref
JDAQT1409-SG-W
Location
Caerdydd/Llanelwy (Gweithio Hybrid)
Salary
£41,122 - £46,194 per annum

Arweinydd Porth Data
Caerdydd neu Llanelwy (gyda gwaith hybrid)

Y cwmni

Yn Gofal Cymdeithasol Cymru, rydym yn darparu arweinyddiaeth genedlaethol ac arbenigedd mewn gofal cymdeithasol a blynyddoedd cynnar yng Nghymru.

Ein gweledigaeth yw gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i ofal a chymorth i blant, oedolion a’u teuluoedd a’u gofalwyr.

I wneud hyn, rydym yn arwain ar ddatblygu a rheoleiddio’r gweithlu gofal cymdeithasol, gwella gwasanaethau, data ac ymchwil i wella gofal.

Rydym nawr yn chwilio am Arweinydd Porth Data i gefnogi arloesiadau newydd cyffrous a’r defnydd o Borth Data Gofal Cymdeithasol Cymru.

Y Manteision

- Cyflog o £41,122 - £46,194 y flwyddyn
- 28 diwrnod o wyliau ynghyd â Gwyliau Banc (cynyddu gyda hyd gwasanaeth)
- Diwrnodau ychwanegol i ffwrdd rhwng y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd
- Cynllun pensiwn llywodraeth leol
- Polisi gwaith hyblyg
- Gweithio hybrid
- Polisi absenoldeb teuluol

Y Rôl

Fel Arweinydd Porth Data, byddwch yn arwain y gwaith parhaus o ddatblygu a chynnal ein Porth Data Gofal Cymdeithasol Cenedlaethol. Byddwch yn datblygu’r Porth i gyflawni ein huchelgeisiau i fod y man cyswllt cyntaf i unrhyw un sy’n ceisio data a mewnwelediad ar ofal cymdeithasol yng Nghymru.

Byddwch yn creu cynnwys ystyrlon ar gyfer pobl sy’n gweithio ym maes gofal cymdeithasol, y cyhoedd, ymchwilwyr a’r cyfryngau i annog defnydd o’r porth.

Gan ddefnyddio dull dylunio sy’n canolbwyntio ar y defnyddiwr, byddwch yn chwilio am ffynonellau newydd o ddata gofal cymdeithasol i’w defnyddio ar y llwyfan ac yn creu dadansoddiadau a delweddiadau ystyrlon a pherthnasol i’w cyhoeddi. Byddwch hefyd yn darparu cyd-destun i ddata sy'n bodoli eisoes, yn dal gofynion defnyddwyr parhaus ac yn datblygu swyddogaethau ychwanegol.

Amdanat ti

I gael eich ystyried yn Arweinydd Porth Data, bydd angen y canlynol arnoch:

- Profiad mewn rôl delweddu data, newyddiaduraeth data neu ddatblygu cymwysiadau.
- Profiad o integreiddio data, delweddu data, warysau data, ETL/ELT, prosiectau data mawr
- Profiad o ddatblygu amgylcheddau data ar-lein mewn amrywiaeth o ieithoedd rhaglennu
- Gwybodaeth am ddelweddu data, dadansoddi data uwch a pheirianneg data
- Gwybodaeth am ddatblygu cymwysiadau, a datblygu APIs
- Gwybodaeth am egwyddorion dylunio sy'n canolbwyntio ar y defnyddiwr
- Gwybodaeth am systemau data perthynol ac MDM a/neu RDM
- Y gallu i gyfleu mewnwelediadau data ar draws gwahanol lefelau o lythrennedd data

Byddai'r swydd hon yn addas ar gyfer rhywun sydd â diddordeb mewn rheoli data, ymchwil ac ystadegau.

Dyddiad cau: hanner nos 4/9/22

Gallai sefydliadau eraill alw’r rôl hon yn Rheolwr Data, Rheolwr Porth, Arweinydd Rheoli Data, Arweinydd Ymchwil Data, neu Arweinydd Ystadegau.

Felly, os gallwch gynyddu hygyrchedd fel Arweinydd Porth Data, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Mae'r gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yn rhai Asiantaeth Gyflogaeth.

Function
Gwella a Datblygu
Status
Amser llawn
Type
Parhaol


Share this vacancy

Gofalwn Cymru Swyddog Cymorth Cyfryngau Cymdeithasol

Caerdydd/Llanelwy (Gweithio Hybrid)

Job Ref
JDAOL2508/SG-W
Location
Caerdydd/Llanelwy (Gweithio Hybrid)
Salary
£25,264 to £27,962 per annum

Swyddog Cymorth Cyfryngau Cymdeithasol Gofalwn Cymru
Cymru gyda gweithio hybrid ac ymweliadau â’n swyddfeydd yng Nghaerdydd a Llanelwy

Y manteision

- Cyflog o £25,264 - £27,962 y flwyddyn
- 28 diwrnod o wyliau ynghyd â gwyliau banc (cynyddu gyda hyd gwasanaeth)
- Diwrnodau ychwanegol i ffwrdd rhwng y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd
- Cynllun pensiwn llywodraeth leol
- Polisi gwaith hyblyg
- Gweithio hybrid
- Polisi absenoldeb teuluol

Y rôl

Byddwch yn rhan o dîm cyffrous sy’n chwarae rhan allweddol yn yr ymgyrch denu a recriwtio cenedlaethol ar gyfer gofal cymdeithasol a gofal plant yng Nghymru. Mae Gofalwn Cymru a lansiwyd yn 2019 wedi esblygu i fod yn ymgyrch denu a recriwtio i’r sectorau gofal. Gan ddefnyddio teledu darlledu, cyfryngau cymdeithasol ac amrywiaeth o sianeli cyhoeddusrwydd (fel hysbysfyrddau, bysiau ac ati) mae’r gwaith wedi ennill momentwm wrth helpu pobl yng Nghymru i ddeall a gwerthfawrogi gyrfaoedd mewn gofal yn well. Fel Swyddog Cymorth Cyfryngau Cymdeithasol Gofalwn Cymru, byddwch yn arwain y sianeli cyfryngau cymdeithasol (Facebook, Instagram a Twitter), gan ddatblygu negeseuon cyfryngau cymdeithasol a chynghori ar gyfleoedd eraill i hyrwyddo gwaith Gofalwn Cymru.

Byddwch yn defnyddio dadansoddeg i fesur gweithgaredd ac ymgysylltiad y sianeli i helpu i siapio'r gwaith parhaus yn well ac archwilio'r ffordd orau o dargedu grwpiau cynulleidfa amrywiol.

Ochr yn ochr â’ch dyletswyddau cyfryngau cymdeithasol, byddwch yn cefnogi’r gwaith o gydlynu gweinyddiaeth fewnol ac allanol ar gyfer tîm Gofalwn Cymru, gan gefnogi cyfarfodydd priodol, gan gynnwys lleoliadau, trefniadau teithio a llety.

Amdanoch Chi

I gael eich ystyried fel ein Swyddog Cymorth Cyfryngau Cymdeithasol Gofalwn Cymru, bydd angen y canlynol arnoch chi:

- Profiad o reoli sianeli cyfryngau cymdeithasol mewn amgylchedd busnes
- Profiad o weinyddu busnes, gan gynnwys gweinyddu cyfarfodydd
- Profiad o ddefnyddio Zoom, Skype for Business a Microsoft Teams
- Gwybodaeth am reoli cyfrifon cyfryngau cymdeithasol, gan gynnwys ymateb i ymholiadau a dadansoddeg
- Gwybodaeth am y sectorau gofal cymdeithasol, blynyddoedd cynnar a gofal plant
- Sgiliau TG rhagorol
- Sgiliau cyfathrebu rhagorol yn y Gymraeg a'r Saesneg

Byddai profiad o gefnogi prosiectau neu raglenni a gwybodaeth am Hootsuite, Canva, Later, Eventbrite, OneDrive, a SharePoint hefyd o fudd i'ch cais.

Byddai NVQ Lefel 3 (neu gyfwerth) mewn Gweinyddu Busnes o fantais hefyd.

Y dyddiad cau yw 11:59 dydd Sul 4ydd Medi 2022. Cyfweliadau i fod ar 12 neu 13 Medi.

Gall sefydliadau eraill alw'r rôl hon yn Cynorthwyydd Cyfryngau Cymdeithasol, Cynorthwyydd Cyfathrebu, Gweinyddwr Cyfathrebu, Gweinyddwr Cyfathrebu Digidol, Cynorthwyydd Marchnata, Cydlynydd Marchnata, Cydgysylltydd Cyfryngau Cymdeithasol, neu Gynorthwyydd Marchnata Digidol.

Felly, os ydych yn chwilio am gyfle newydd fel Swyddog Cymorth Cyfryngau Cymdeithasol Gofalwn Cymru, gwnewch gais drwy'r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Mae'r gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yn rhai Asiantaeth Gyflogaeth.

Function
Gwella a Datblygu
Status
Amser llawn
Type
Parhaol


Share this vacancy

Swyddog Arweiniol Ymgysylltu a Datblygu

Caerdydd/Llanelwy (Gweithio Hybrid)

Job Ref
JDAOA3108/SG-W
Location
Caerdydd/Llanelwy (Gweithio Hybrid)
Salary
Salary of £41,122 - £46,194 per annum

Swyddog Arweiniol Ymgysylltu a Datblygu
Caerdydd, Cymru

Amdanom ni

Yn Gofal Cymdeithasol Cymru, rydym yn darparu arweinyddiaeth genedlaethol ac arbenigedd mewn gofal cymdeithasol a blynyddoedd cynnar yng Nghymru.

Ein gweledigaeth yw gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i ofal a chymorth i blant, oedolion a’u teuluoedd a’u gofalwyr.

I wneud hyn, rydym yn arwain ar ddatblygu a rheoleiddio’r gweithlu gofal cymdeithasol, gwella gwasanaethau, data ac ymchwil i wella gofal.

Ar hyn o bryd rydym yn chwilio am Swyddog Arweiniol Ymgysylltu a Datblygu i ymuno â'n tîm yn parhaol.

Y Manteision

- Cyflog o £41,122 - £46,194 y flwyddyn
- 28 diwrnod o wyliau ynghyd â gwyliau banc (cynyddu gyda hyd gwasanaeth)
- Diwrnodau ychwanegol i ffwrdd rhwng y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd
- Cynllun pensiwn llywodraeth leol
- Polisi gwaith hyblyg
- Gweithio hybrid
- Polisi absenoldeb teuluol

Y Rôl

Fel Swyddog Arweiniol Ymgysylltu a Datblygu, byddwch yn creu ac yn darparu atebion ar gyfer anghenion datblygu a gwella’r gweithlu yn y sector gofal cymdeithasol.

Yn benodol, byddwch yn arwain rhaglenni i gefnogi datblygiad dull seiliedig ar safonau o ddysgu a datblygu, cymwysterau newydd a datblygu fframweithiau prentisiaeth.

Yn ogystal, byddwch yn ymgysylltu ac yn rheoli perthnasoedd â’n partneriaid a chyrff allanol gan gynnwys Llywodraeth Cymru.

Amdanat ti

I gael eich ystyried yn Swyddog Arweiniol Ymgysylltu a Datblygu, bydd angen y canlynol arnoch:

- Profiad o ddatblygu, cyflwyno a/neu weithredu rhaglenni dysgu galwedigaethol
- Gwybodaeth a dealltwriaeth o ddysgu a chymwysterau galwedigaethol
- Profiad o weithio mewn rôl iechyd neu ofal cymdeithasol
- Profiad o reoli prosiectau ac adnoddau
- Profiad o ddarparu gwasanaethau sy'n ymestyn rhwng polisïau cenedlaethol a chanllawiau o fewn gofal cymdeithasol
- Profiad o hwyluso gweithdai gyda sgiliau cyflwyno cryf
- Profiad o ddatblygu adnoddau dysgu a deunyddiau dysgu
- Gwybodaeth a dealltwriaeth o'r materion cyfredol sy'n ymwneud â datblygu'r gweithlu a gwella gwasanaethau
- Sgiliau ysgrifennu a golygu rhagorol
- Gradd neu gymhwyster galwedigaethol cyfatebol

Byddai’r gallu i gyflawni dyletswyddau’n ddwyieithog yn Gymraeg a Saesneg o fudd i’ch cais.

Gall sefydliadau eraill alw'r rôl hon yn Swyddog Datblygu, Swyddog Dysgu a Datblygu, Swyddog Dysgu a Datblygu, Swyddog Rhaglen, Swyddog Datblygiad Proffesiynol, Swyddog Datblygu'r Gweithlu, neu Swyddog Gwella Gwasanaeth.

Felly, os ydych chi am symud ymlaen â'ch gyrfa werth chweil fel Swyddog Arweiniol Ymgysylltu a Datblygu, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Mae'r gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yn rhai Asiantaeth Gyflogaeth.

Swyddog Cynllunio'r Gweithlu

Caerdydd/Llanelwy (Gweithio Hybrid)

Job Ref
ELAYN1508/SG-W
Location
Caerdydd/Llanelwy (Gweithio Hybrid)
Salary
£41,122 - £46,194 per annum

Swyddog Cynllunio'r Gweithlu
Caerdydd neu Lanelwy (gweithio hybrid)

Amdanom ni

Yn Gofal Cymdeithasol Cymru, rydym yn darparu arweinyddiaeth genedlaethol ac arbenigedd mewn gofal cymdeithasol a blynyddoedd cynnar yng Nghymru.

Ein gweledigaeth yw gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i ofal a chymorth i blant, oedolion a’u teuluoedd a’u gofalwyr.

I wneud hyn, rydym yn arwain ar ddatblygu a rheoleiddio’r gweithlu gofal cymdeithasol, gwella gwasanaethau, data ac ymchwil i wella gofal.

Rydym nawr yn chwilio am Swyddog Cynllunio'r Gweithlu i ymuno â'n tîm a helpu i roi prosiectau a rhaglenni gweithlu allweddol ar waith.

Y Manteision

- Cyflog o £41,122 - £46,194 y flwyddyn
- 28 diwrnod o wyliau ynghyd â Gwyliau Banc (cynyddu gyda hyd gwasanaeth)
- Diwrnodau ychwanegol i ffwrdd rhwng y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd
- Cynllun pensiwn llywodraeth leol
- Polisi gwaith hyblyg
- Gweithio hybrid
- Polisi absenoldeb teuluol

Y Rôl

Fel Swyddog Cynllunio’r Gweithlu, byddwch yn arwain prosiectau a rhaglenni gwaith i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth cynllunio’r gweithlu ac i gefnogi’r gwaith o feithrin gallu a chapasiti rheolwyr wrth gynllunio’r gweithlu ar draws adrannau gwasanaethau cymdeithasol y 22 Awdurdod Lleol a’r sector ehangach lle briodol a pherthnasol.

Bydd hyn yn cynnwys datblygu a gweithredu dulliau cyson o gynllunio’r gweithlu yn unol ag anghenion y sector, datblygu offer, technegau ac adnoddau sy’n cefnogi’r dulliau hyn a, lle bo’n berthnasol, alinio â phrosesau cynllunio’r gweithlu yn y GIG i weithlu ar y cyd â chymorth. cynllunio.

Yn ogystal, byddwch yn cyfrannu gyda chydweithwyr at y casgliad blynyddol o ddata gweithlu ar draws y sector gofal cymdeithasol yng Nghymru gan weithio'n agos gyda chydweithwyr yn y tîm data.

Amdanoch Chi

I gael eich ystyried yn Swyddog Cynllunio'r Gweithlu, bydd angen y canlynol arnoch:

- Profiad o ddatblygu cynlluniau gweithlu
- Profiad o reoli prosiectau cymhleth
- Profiad o reoli adnoddau dynol ac ariannol
- Profiad o weithio o fewn rôl datblygu gweithlu a sefydliadol
- Profiad o ddefnyddio data i lywio camau gweithredu ac argymhellion
- Profiad o gyflwyno gwelliannau gwasanaeth arloesol
- Profiad o roi newid ar waith ar lefel sefydliadol neu genedlaethol
- Gwybodaeth am ddulliau o gynllunio'r gweithlu
- Gwybodaeth am ddeddfwriaeth, polisi ac ymarfer gofal cymdeithasol a'u cymhwysiad yng Nghymru
- Gradd neu gymhwyster galwedigaethol cyfatebol

Gall sefydliadau eraill alw'r rôl hon yn Swyddog Datblygu, Swyddog Gweithredol Cynllunio'r Gweithlu, Swyddog Datblygu'r Gweithlu, Swyddog Cynllunio Gweithle, neu Swyddog Gorfodi Cynllunio.

Felly, os ydych yn chwilio am her newydd fel Swyddog Cynllunio'r Gweithlu, gwnewch gais drwy’r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Mae'r gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yn rhai Asiantaeth Gyflogaeth.

Function
Gwella a Datblygu
Status
Amser llawn
Type
Parhaol


Share this vacancy

Rheolwr Hyfforddi Arloesedd

Caerdydd/Llanelwy (Gweithio Hybrid)

Job Ref
ELART1609/SG-W
Location
Caerdydd/Llanelwy (Gweithio Hybrid)
Salary
£46,994 - £52,786 per annum

Rheolwr Hyfforddi Arloesedd
Caerdydd neu Llanelwy (gyda gwaith hybrid)

Amdanom ni

Yn Gofal Cymdeithasol Cymru, rydym yn darparu arweinyddiaeth genedlaethol ac arbenigedd mewn gofal cymdeithasol a blynyddoedd cynnar yng Nghymru.

Mae Gofal Cymdeithasol Cymru wedi ymgymryd â rôl newydd a chyffrous i gefnogi arloesedd gofal cymdeithasol yng Nghymru. Mae arloesi i ni yn golygu cyflwyno syniadau neu arferion newydd, boed hynny’n rhywbeth cwbl newydd neu’n addasu’r hyn y mae pobl wedi rhoi cynnig arno yn rhywle arall.

Rydym yn datblygu tîm i ddarparu amrywiaeth o weithgareddau y mae pobl wedi dweud wrthym eu bod yn bwysig. Mae arnom angen pobl a all ddod â brwdfrydedd, cymhelliant ac ymagwedd gydweithredol at eu gwaith.

Un o'r meysydd datblygu mwyaf yw'r Tîm Hyfforddi Arloesedd. Rydym nawr yn chwilio am Reolwr Hyfforddi Arloesedd i gefnogi timau lleol i gyflwyno newid i'w maes gwaith.

Y Manteision

- Cyflog o £46,994 - £52,786
- 28 diwrnod o wyliau ynghyd â gwyliau banc (cynyddu gyda hyd gwasanaeth)
- Diwrnodau ychwanegol i ffwrdd rhwng y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd
- Cynllun pensiwn llywodraeth leol
- Polisi gwaith hyblyg
- Gweithio hybrid
- Polisi absenoldeb teuluol

Y Rôl

Fel Rheolwr Hyfforddi Arloesedd, byddwch yn arwain tîm sy’n datblygu’r dull ac yn codi proffil gwaith newid ac arloesi.

Gan ddefnyddio eich sgiliau hyfforddi a hwyluso cryf, byddwch yn dylunio ac yn profi gwasanaeth newydd ac yn datblygu diwylliant tîm cadarnhaol. Byddwch yn sefydlu hygrededd yn gyflym mewn perthynas â phartneriaid ac yn dod â dealltwriaeth gref o ddysgu, rheoli newid a gofal cymdeithasol.

Gan arwain y gwaith o ddatblygu dull hyblyg wedi’i deilwra ar gyfer cefnogi arloesedd lleol, rhanbarthol a chenedlaethol, bydd eich gwaith yn llywio polisi, cynllunio gwasanaethau ac arfer.

Byddwch hefyd yn rhoi prawf systematig ar wahanol ffyrdd o gefnogi arloesedd lleol er mwyn datblygu strategaeth gynaliadwy, hirdymor.

Amdanoch Chi

Er mwyn cael eich ystyried yn Rheolwr Hyfforddi Arloesedd, bydd angen:

- Profiad o ddylunio a hwyluso gweithgareddau arloesi neu wella mewn gofal cymdeithasol neu faes cysylltiedig
- Profiad o reoli prosiectau ac adnoddau lluosog
- Profiad o ddadansoddi a dehongli data
- Profiad o arwain, rheoli a chefnogi tîm
- Dealltwriaeth o arferion a pholisi gofal cymdeithasol a chefnogi arloesedd a rhannu arfer ym maes gofal cymdeithasol
- Dealltwriaeth o egwyddorion, methodolegau ac offer rheoli newid
- Addysg hyd at lefel gradd neu brofiad cyfatebol mewn rôl briodol

Dyddiad cau: hanner nos 4/9/22

Gall sefydliadau eraill alw'r rôl hon yn Rheolwr Mewnwelediadau Ymddygiad, neu'n Rheolwr Dysgu ac Arloesi.

Byddai’r rôl hon yn addas ar gyfer y rheini sy’n fedrus neu â diddordeb mewn Arloesedd, Trawsnewid, Mewnwelediad Ymddygiadol, Rheoli Newid, neu Hyfforddi.

Felly, os ydych chi'n barod i gymryd eich cam nesaf fel Rheolwr Hyfforddi Arloesedd, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Mae'r gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yn rhai Asiantaeth Gyflogaeth.

Function
Gwella a Datblygu
Status
Amser llawn
Type
Parhaol


Share this vacancy

Rheoleiddio

Clerc

Caerdydd/Llanelwy (Gweithio Hybrid)

Job Ref
KBADJ1509/SK-W
Location
Caerdydd/Llanelwy (Gweithio Hybrid)

Clerc
Caerdydd neu Llanelwy (gweithio hybrid)

Y cwmni

Yn Gofal Cymdeithasol Cymru, rydym yn darparu arweinyddiaeth genedlaethol ac arbenigedd mewn gofal cymdeithasol a blynyddoedd cynnar yng Nghymru.

Ein gweledigaeth yw gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i ofal a chymorth i blant, oedolion a’u teuluoedd a’u gofalwyr.

I wneud hyn, rydym yn arwain ar ddatblygu a rheoleiddio’r gweithlu gofal cymdeithasol, gwella gwasanaethau, data ac ymchwil i wella gofal.

Rydym nawr yn chwilio am Glerc i ymuno â'n Tîm Gwrandawiadau.

Y Manteision

- Cyflog o £29,372 - £32,998 y flwyddyn
- 28 diwrnod o wyliau ynghyd â gwyliau banc a thri diwrnod braint â thâl y flwyddyn
- Cynllun pensiwn llywodraeth leol
- Cynllun amser hyblyg dewisol
- Polisi absenoldeb teuluol

Y Rôl

Fel Clerc, byddwch yn eistedd ar holl Wrandawiadau’r Panel a chyfarfodydd ac yn rhoi cymorth gweinyddol i Baneli Addasrwydd i Ymarfer a Phaneli Apeliadau Cofrestru.

Byddwch yn cynnig gwybodaeth a chyngor ar weithdrefnau, ynghylch gweithdrefnau gwrandawiadau a deddfwriaeth, i ymgeiswyr, aelodau panel, cynghorwyr cyfreithiol, cyflogwyr, aelodau'r cyhoedd a'r cyfryngau.

Gan gadw cofnodion a gwaith papur cywir, byddwch yn dosbarthu llythyrau rhybudd, yn hysbysu unigolion perthnasol o benderfyniadau panel ac yn mewnbynnu penderfyniadau i'r system rheoli achosion.

Gan gydlynu gwrandawiadau wyneb yn wyneb ac o bell, byddwch yn sicrhau eu bod yn cael eu cynnal ar adegau y cytunwyd arnynt gyda'r mesurau priodol yn eu lle.

Amdanoch Chi

Er mwyn cael eich ystyried yn Glerc, bydd arnoch angen:

- Profiad o drin data swyddogol-sensitif
- Y gallu i roi arweiniad awdurdodol ar ofynion cyfreithiol, polisi a phrosesau
- Y gallu i fod yn rhagweithiol, meddwl yn gyflym ac yn dawel mewn sefyllfaoedd anrhagweladwy
- Sgiliau rhyngbersonol a threfnu rhagorol
- Sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a llafar rhagorol
- Llygad rhagorol am fanylion a chywirdeb

Sylwch, mae'r rôl hon yn gofyn am y gallu i weithio'n hyblyg a theithio. Cynhelir gwrandawiadau fel arfer drwy Zoom a gellir cynnal rhai gwrandawiadau yn ein swyddfa yng Nghaerdydd neu leoliadau eraill yng Nghymru.

Dyddiad cau: 11 Medi 2022

Gall sefydliadau eraill alw'r rôl hon yn Gynorthwyydd Gweithredol, EA, Cynorthwyydd Gwrandawiadau, Cydlynydd Clyw, neu Ysgrifennydd.

Mae Webrecruit a Gofal Cymdeithasol Cymru yn gyflogwyr cyfle cyfartal, yn gwerthfawrogi amrywiaeth ac wedi ymrwymo’n gryf i ddarparu cyfleoedd cyflogaeth cyfartal i bob gweithiwr a phob ymgeisydd am gyflogaeth. Cyfle cyfartal yw'r unig ffordd dderbyniol o gynnal busnes a chredwn po fwyaf cynhwysol yw ein hamgylcheddau, y gorau fydd ein gwaith.

Felly, os oes gennych ddiddordeb yn y cyfle gwych hwn fel Clerc, gwnewch gais drwy’r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Mae'r gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yn rhai Asiantaeth Gyflogaeth.

Function
Rheoleiddio
Status
Hyblyg
Type
Parhaol


Share this vacancy

Job Alerts

Can’t see the role you want? Register your details with us to be notified when we’re hiring!

Contact Us

0300 303 3444


Connect with:

© Copyright Gofal Cymdeithasol Cymru / Social Care Wales 2022
Powered by: Webrecruit