Working with Us

Current Vacancies

Gwasanaethau Corfforaethol

Swyddog Cynnwys – Siarad Cymraeg

Caerdydd/Llanelwy (Gweithio Hybrid)

Job Ref
SCW050-W
Location
Caerdydd/Llanelwy (Gweithio Hybrid)

Swyddog Cynnwys – Siarad Cymraeg
Caerdydd neu Lanelwy (gyda gwaith hybrid)

Y Sefydliad

Yn Gofal Cymdeithasol Cymru, rydym yn darparu arweinyddiaeth ac arbenigedd ym maes gofal cymdeithasol a’r blynyddoedd cynnar yng Nghymru.

Ein gweledigaeth yw gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i ofal a chymorth i blant, oedolion a’u teuluoedd a’u gofalwyr.

I wneud hyn, rydym yn arwain ar ddatblygu a rheoleiddio’r gweithlu gofal cymdeithasol, gwella gwasanaethau, data ac ymchwil i wella gofal.

Trwy ein gwaith sicrhau ansawdd, rydym yn cefnogi addysgwyr gwaith cymdeithasol mewn lleoliadau addysg ac ymarfer i ddarparu'r hyfforddiant gorau posibl i'r genhedlaeth nesaf o weithwyr cymdeithasol.

Rydym nawr yn chwilio am ddau Swyddog Cynnwys i ymuno â'n Tîm Cyfathrebu yn llawn amser. Cynigir un rôl yn barhaol a’r llall am gontract cyfnod penodol o fis Gorffennaf 2023 tan fis Rhagfyr 2024.

Y Manteision

- Cyflog o £32,458 - £34,318 y flwyddyn
- 28 diwrnod o wyliau ynghyd â gwyliau banc (cynyddu gyda hyd gwasanaeth)
- Diwrnodau ychwanegol i ffwrdd rhwng y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd
- Cynllun pensiwn llywodraeth leol
- Polisi gwaith hyblyg
- Gweithio hybrid
- Polisi absenoldeb teuluol

Y Rôl

Fel Swyddog Cynnwys, byddwch yn cynllunio, creu a darparu amrywiaeth o gynnwys ar-lein ac all-lein deniadol (fel tudalennau gwe, straeon newyddion, e-fwletinau, fideos a negeseuon cyfryngau cymdeithasol) sy’n bodloni anghenion ein cynulleidfaoedd.

Gan weithio ochr yn ochr ag arbenigwyr pwnc a rheolwyr prosiect, byddwch yn cefnogi creu cynnwys sy’n hygyrch, wedi’i ysgrifennu mewn Cymraeg a Saesneg clir, ac sy’n gyson â’n brand.

Yn ogystal, byddwch yn:

- Gweithredu fel y prif bwynt cyswllt ar gyfer eich tîm
- Meithrin perthnasoedd ag awduron cynnwys ar draws y sefydliad
- Darparu cyngor ac arweiniad i gydweithwyr
- Diweddaru ein cyfryngau cymdeithasol a'n gwefan
- Cynorthwyo gyda rheoli adnoddau ariannol

Amdanat ti

I gael eich ystyried yn Swyddog Cynnwys, bydd angen y canlynol arnoch:

- Rhuglder yn y Gymraeg
- Profiad o weithio fel awdur a/neu olygydd
- Profiad o ddylunio a chyhoeddi cynnwys sy'n canolbwyntio ar y defnyddiwr
- Profiad o is-olygu a phrawfddarllen a throi testun cymhleth yn iaith blaen
- Profiad o gefnogi eraill i gynhyrchu cynnwys
- Dealltwriaeth o gynnwys HTML, systemau rheoli cynnwys gwefan ac SEO
- Gwybodaeth ymarferol o sut i gynhyrchu cynnwys hygyrch
- Gwybodaeth am sut i ddehongli data
- Hyfedredd mewn TG, yn enwedig rhaglenni Microsoft Office

Y dyddiad cau ar gyfer y rôl hon yw 11 Mehefin 2023.

Gall sefydliadau eraill alw’r rôl hon yn Swyddog Marchnata, Dylunydd Cynnwys, Swyddog Cyfryngau Digidol, Swyddog Cynnwys Digidol, Swyddog Cyfryngau Cymdeithasol a Chysylltiadau Cyhoeddus, neu Swyddog Gweithredol Cyfathrebu Digidol.

Felly, os ydych chi eisiau camu i rôl amrywiol a deniadol fel Swyddog Cynnwys, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Mae'r gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yn rhai Asiantaeth Gyflogaeth.

Function
Gwasanaethau Corfforaethol
Status
Hyblyg
Type
Parhaol
Hours
36 awr yr wythnos llawn amser ar gael, ond yn agored i hyblygrwydd

Share this vacancy

Gwella a Datblygu

Cydlynydd Ymchwil

Caerdydd/Llanelwy (Gweithio Hybrid)

Job Ref
SCW051-W
Location
Caerdydd/Llanelwy (Gweithio Hybrid)

Cydlynydd Ymchwil
Caerdydd neu Lanelwy (gyda gwaith hybrid)

Y Sefydliad

Yn Gofal Cymdeithasol Cymru, rydym yn darparu arweinyddiaeth ac arbenigedd ym maes gofal cymdeithasol a’r blynyddoedd cynnar yng Nghymru.

Ein gweledigaeth yw gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i ofal a chymorth i blant, oedolion a’u teuluoedd a’u gofalwyr.

I wneud hyn, rydym yn arwain ar ddatblygu a rheoleiddio’r gweithlu gofal cymdeithasol, gwella gwasanaethau, data ac ymchwil i wella gofal.

Trwy ein gwaith sicrhau ansawdd, rydym yn cefnogi addysgwyr gwaith cymdeithasol mewn lleoliadau addysg ac ymarfer i ddarparu'r hyfforddiant gorau posibl i'r genhedlaeth nesaf o weithwyr cymdeithasol.

Rydym nawr yn chwilio am Gydlynydd Ymchwil i ymuno â’n tîm Ymchwil, Data ac Arloesedd yn barhaol, llawn amser.

Y Manteision

- Cyflog o £32,458 - £34,318 y flwyddyn
- 28 diwrnod o wyliau ynghyd â gwyliau banc (cynyddu gyda hyd gwasanaeth)
- Diwrnodau ychwanegol i ffwrdd rhwng y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd
- Cynllun pensiwn llywodraeth leol
- Polisi gwaith hyblyg
- Gweithio hybrid
- Polisi absenoldeb teuluol

Y Rôl

Fel Cydlynydd Ymchwil, byddwch yn trosi ymchwil academaidd yn gynnwys clir, hawdd ei ddeall a hygyrch ar gyfer aelodau ein cymuned a'r rhai sy'n gweithio ym maes gofal cymdeithasol.

Gan weithio gyda rhanddeiliaid, byddwch yn cynhyrchu amrywiaeth o gynnwys cysylltiedig ag ymchwil ar gyfer ein gwefan a sianeli eraill. Byddwch yn cysylltu â chydweithwyr ynghylch arddull a chynnwys, gan sicrhau ei fod yn hygyrch ac yn gyson â'n brand.

Gan roi cyngor a chefnogaeth i eraill, byddwch yn cynorthwyo gyda phrawfddarllen, golygu a rhoi adborth adeiladol.

Amdanat ti

Er mwyn cael eich ystyried yn Gydlynydd Ymchwil, bydd angen:

- Profiad o gyfieithu ymchwil ar gyfer cynulleidfa anacademaidd
- Dealltwriaeth o'r amgylchedd ymchwil academaidd a pholisi, a sut y cynhyrchir ymchwil
- Bod yn gyfarwydd ag ‘iaith’ dulliau ymchwil ac ymchwil y gwyddorau cymdeithasol
- Sgiliau gwerthuso beirniadol rhagorol
- Sgiliau meithrin perthynas a dylanwadu ardderchog
- Sgiliau rheoli prosiect a gweithio mewn tîm gwych
- Profiad o ddefnyddio llwyfannau digidol a chyfryngau cymdeithasol mewn cyd-destun proffesiynol
- Profiad o reoli amser a blaenoriaeth
- Gradd, neu gyfwerth

Y dyddiad cau ar gyfer y rôl hon yw 4 Gorffennaf 2023.

Gall sefydliadau eraill alw'r rôl hon yn Gydlynydd Cyfathrebu Ymchwil, Ymchwilydd, Cynorthwyydd Ymchwil, neu Gydlynydd Cynhyrchu Ymchwil.

Felly, os ydych am ddefnyddio'ch sgiliau a chael effaith gadarnhaol gyda'n sefydliad hanfodol fel Cydlynydd Ymchwil, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Mae'r gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yn rhai Asiantaeth Gyflogaeth.

Function
Gwella a Datblygu
Status
Hyblyg
Type
Parhaol
Hours
36 awr yr wythnos llawn amser ar gael, ond yn agored i hyblygrwydd

Share this vacancy

Hyfforddwr Arloesi (FTC)

Caerdydd/Llanelwy (Gweithio Hybrid)

Job Ref
SCW048-W
Location
Caerdydd/Llanelwy (Gweithio Hybrid)

Hyfforddwr Arloesi (FTC)
Caerdydd neu Lanelwy (gyda gwaith hybrid)

Y Sefydliad

Yn Gofal Cymdeithasol Cymru, rydym yn darparu arweinyddiaeth ac arbenigedd ym maes gofal cymdeithasol a’r blynyddoedd cynnar yng Nghymru.

Ein gweledigaeth yw gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i ofal a chymorth i blant, oedolion a’u teuluoedd a’u gofalwyr.

I wneud hyn, rydym yn arwain ar ddatblygu a rheoleiddio’r gweithlu gofal cymdeithasol, gwella gwasanaethau, data ac ymchwil i wella gofal.

Rydym nawr yn chwilio am ddau Hyfforddwr Arloesedd (y bydd un ohonynt yn gofyn am ruglder yn y Gymraeg) i ymuno â’n Tîm Ymchwil, Data ac Arloesi ar gontract tymor penodol tan fis Mawrth 2025 gyda’r potensial i’w ymestyn, yn amodol ar gyllid. Cynigir y rolau hyn gydag opsiynau gweithio hyblyg a byddwn yn ystyried ymgeiswyr fel rhan o rannu swydd.

Y Manteision

- Cyflog o £43,659 - £48,042 y flwyddyn (pro rata)
- 28 diwrnod o wyliau ynghyd â gwyliau banc pro rata (cynyddu gyda hyd gwasanaeth)
- Diwrnodau ychwanegol i ffwrdd rhwng y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd
- Cynllun pensiwn llywodraeth leol
- Polisi gwaith hyblyg
- Gweithio hybrid
- Polisi absenoldeb teuluol

Y Rôl

Fel Hyfforddwr Arloesi, byddwch yn cefnogi pobl sy'n gweithio ym maes gofal cymdeithasol sy'n ceisio gwella'r ffordd y maent yn darparu gofal.

Gan helpu i brofi syniadau newydd yn ymarferol, byddwch yn hyfforddi pobl i ddatblygu ffyrdd newydd o weithio neu addasu i helpu i ddatrys problemau neu roi newid ar waith sy'n gweithio mewn meysydd neu wasanaethau eraill.

Byddwch yn hyfforddi pobl i gyflwyno gwasanaethau a systemau arloesol sy'n gwella darpariaeth a phrofiad gwasanaethau gofal. Eich nod fydd cynyddu hyder a gallu'r gweithlu i arloesi'n ddiogel a gwella dealltwriaeth o'r ffyrdd mwyaf effeithiol o weithio.

Yn ogystal, byddwch yn:

- Dadansoddi gwybodaeth o weithgareddau hyfforddi
- Cynhyrchu cynnwys sy'n gysylltiedig â hyfforddi

Amdanat ti

Er mwyn cael eich ystyried yn Hyfforddwr Arloesedd, bydd angen:

- Profiad o hyfforddi i gefnogi mabwysiadu ffyrdd newydd o weithio a newid
- Profiad o ddylunio a hwyluso gweithgareddau arloesi neu wella mewn gofal cymdeithasol neu faes cysylltiedig
- Profiad o weithio gyda grwpiau o gefndiroedd amrywiol a lefelau hynafedd
- Profiad o reoli prosiectau ac adnoddau lluosog
- Profiad o ddadansoddi a dehongli data
- Dealltwriaeth o arferion a pholisi gofal cymdeithasol
- Addysg hyd at lefel gradd neu brofiad cyfatebol mewn rôl briodol

Sylwch, bydd un o'r rolau hyn yn gofyn am sgiliau Cymraeg.

Y dyddiad cau ar gyfer y rôl hon yw 4 Mehefin 2023.

Gall sefydliadau eraill alw'r rôl hon yn Hyfforddwr Ymchwil, Data ac Arloesedd, Hyfforddwr Mewnwelediad Ymddygiadol, neu Hyfforddwr Dysgu ac Arloesedd.

Felly, os ydych chi am wneud gwahaniaeth fel Hyfforddwr Arloesi, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Mae'r gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yn rhai Asiantaeth Gyflogaeth.

Function
Gwella a Datblygu
Status
Hyblyg
Type
Contract Cyfnod Penodol
Hours
36 awr yr wythnos llawn amser ar gael, ond yn agored i hyblygrwydd

Share this vacancy

Job Alerts

Can’t see the role you want? Register your details with us to be notified when we’re hiring!

Contact Us

0300 303 3444


Connect with:

© Copyright Gofal Cymdeithasol Cymru / Social Care Wales 2023
Powered by: Webrecruit